Gå til hovedindhold

Budgetforlig for 2021-2024

Budgetforlig for 2021-2024 indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Fælleslisten

 • Læs op

Indhold

  Den 17. september er der indgået aftale om budget 2021-2024 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Fælleslisten.

  Forligsparterne noterer med tilfredshed, at budget 2021 skiller sig positivt ud i forhold til de seneste års bugetter. Det skyldes i høj grad en udligningsreform, betydelige selskabsskatter og resultatet af de indsatser med genopretning af driftsbalancen, som hele organisationen har arbejdet med i de seneste år.

  Det betyder også, at det er muligt at prioritere og gennemføre et betydeligt velfærdsløft. Dette forlig indeholder derfor prioriterede indsatser som tager hånd om de mest udsatte børn og unge og samtidig fokuseres indsatser mod bl.a. ensomhed blandt ældre medborgere samt et generelt kompetenceløft af kommunens medarbejdere.

  En del af driftsudvidelserne gives via puljer. Forligsparterne er enige om, at styring via puljerne er et godt politisk værktøj. Udmøntning drøftes forligsparterne imellem.

  Der har været et historisk højt anlægsniveau i de seneste år, ikke mindst pga. Artium, skole og kulturhus i Brande. I løbet af 2020 blev det besluttet, at gennemføre yderligere anlægsopgaver for 145 mio. kr. mere end de 125 mio. kr. der oprindeligt lå i budgettet. Formålet hermed var, at sikre et højt aktivitetsniveau i kommunen, alt imens mange private virksomheder var udfordret grundet covid-19. En række af disse anlægsaktiviteter fylder også godt i anlægsrammen for 2021-2024. Forligsparterne finder, at der er plads i budgettet til yderligere anlæg, idet finansieringen heraf primært bør ske ved anvendelse af de ekstraordinære store selskabsskatter.

  Omend der er særdeles positive takter i budget 2021 er der usikkerheder i omverdenen som kan få afgørende betydning for de kommende års udgiftspres. Usikkerhederne drejer sig primært om nationale og internationale økonomiske forhold afledt af Covid-19 krisen, og den eventuelle negative påvirkning som dette kan have på fx beskæftigelsen i Ikast-Brande.

  Det er derfor forligsparternes opfattelse, at det er nødvendigt, for at fastholde den økonomiske balance og råderum, fortsat at have fokus på en effektiv og veldrevet organisation.

  Forligsparterne finder, at effektiviseringskravet, der i henhold til den økonomiske politik er 1%, halveres i såvel 2021 som 2022. Det sker i anerkendelse af organisationens bidrag til de gode økonomiske resultater samt for at sikre en god implementering af tidligere års effektiviseringer.

  Enkelte områder friholdes for effektiviseringskravet på ½%. Det gælder de lovbestemte ydelser på arbejdsmarkedsområdet, KMF (kommunal medfinansiering) og det fælles kommunale beredskab.

  For overslagsårene 2023 og 2024 er der ikke indarbejdet effektiviseringskrav. Hvorvidt de skal anvendes i disse år afhænger af et nyt Byråds vedtagelse af den økonomiske politik og behov.

  Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. I 2021 er der betydelige ekstraindtægter på selskabsskatten. I de kommende år må der forventes en nedgang i selskabsskatterne. Da der er forskydning mellem regnskabsår og skatteafregningen på 3 år, betyder det, at selskabsskatten for 2020 og 2021 tages til indtægt i 2023 og 2024. Selskabsskatten er, ud fra et forsigtighedsprincip sat lavt i 2023 og 2024 grundet usikkerhed om Covid-19.

  Forligsteksten kan hentes som PDF-fil her.