Gå til hovedindhold

Magtanvendelse

I Ikast-Brande Kommunes Psykiatri- og Handicapafdeling arbejder vi kontinuerligt med at forebygge brug af magt. Derfor har vi fokus på den pædagogiske praksis og på lovgivningen på magtanvendelsesområdet.

Psykiatri

Indhold

  For at forebygge brug af magt samt sikre en korrekt praksis i forhold til indberetninger og registreringer, når det er nødvendigt at anvende magt, er der udarbejdet en lov på magtanvendelsesområdet. På voksenområdet omfatter loven personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

  Formål og magtanvendelsesformer
  Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse er at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige, samt at sikre en korrekt praksis i forhold til indberetninger og registreringer når magt anvendes.

  Magtanvendelse efter Serviceloven kan bestå i

  • Afværgehjælp
  • Fastholdelse mv.
  • Særlige døråbnere
  • Stofseler
  • Tryghedsskabende velfærdsteknologi
  • Låsning og sikring af ydredøre og vinduer
  • Flytning uden samtykke
  • Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejne-situationer

  Regler og procedurer
  Hovedreglen er at magtanvendelse ikke må finde sted. Når det alligevel som en undtagelse fra hovedreglen anvendes, skal det primære formål være at afværge risikoen for eller forhindre yderligere personskade eller være med henblik på at sikre borgerens almene sundhed og værdighed.

  Hver gang, der iværksættes indgreb i den personlige frihed, sættes en række handlinger i gang ude på tilbuddet og i kommunen.

  Ude på tilbuddet: registreres magtanvendelsen af personalet, der har foretaget indgrebet, og den indberettes til personalelederen. Denne sørger for at indberetningen sendes til kommunen, der har ansvaret for at bevillige tilbuddet til borgeren (handlekommune), kommunen der har driftsansvaret, for det tilbud borgeren er på (driftskommune) og Socialtilsynet. Alle nævnte instanser vil vurdere magtanvendelsen. Derefter sørger personalelederen for at magtanvendelsen bliver drøftet på et personalemøde mhp. læring og forebyggelse. Praksis vil på baggrund af denne drøftelse blive justeret. Personalelederen sikrer også, at borgeren bliver orienteret om sin ret til at klage, og at borgerens pårørende, fremtidsfuldmægtige, værge eller anden repræsentant er orienteret om hvilke indgreb, der er foretaget over for borgeren.

  I kommunen: vil indberetningen, når det Ikast-Brande Kommune der er handle- eller driftskommune, blive modtaget via sikkerpost@ikast-brande.dk eller via fagsystemet. Når indberetningen modtages vil den blive behandlet af følgegruppen for magtanvendelser. Denne gruppe består at fagpersoner, der har en særlig viden om magtanvendelseslovgivningen og henholdsvis socialpsykiatrien, autisme og voksne udviklingshæmmede området. Gruppen vurderer om indgrebet er lovligt og vil samtidigt give spørgsmål og eventuel input til den pædagogiske praksis på tilbuddet. Formålet er at understøtte input og læring ude på tilbuddene. Denne tilbagemelding sendes til tilbuddets ledelse.

  Der udarbejdes en årlig beretning vedr. magtanvendelse i Ikast-Brande kommune, som forelægges medlemmerne i Sundhed- og Omsorgsudvalget.

  Er du pårørende til en person, der er omfattet af reglerne om magtanvendelse og har spørgsmål til en konkret sag, skal du i første omgang henvende dig til personale eller leder med ansvar for personens omsorg.

  Har du herefter yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Psykiatri- og Handicapafdelingen på tlf.: 9960 3173.