Merudgifter

Hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau kan du muligvis være i målgruppen til at få dækket specifikke udgifter efter merudgiftsbestemmelsen i Servicelovens §100. Her på siden kan du læse mere om hvilke betingelser lovgivningen sætter op.

Merudgifter Fra pexels.com

Indhold

  Merudgifter

  Hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau kan du muligvis være i målgruppen til at få dækket specifikke udgifter efter merudgiftsbestemmelsen i Servicelovens §100. Her på siden kan du læse mere om hvilke betingelser lovgivningen sætter op.

  Hvis du ønsker at få vejledning om eller ansøge om Merudgifter, kan du kontakte Koordinatorerne i Myndighedsafdelingen, Psykiatri- og Handicap eller ansøge online via borger.dk - læs mere nederst på siden.

  Betingelser for at være omfattet af personkredsen, der vil kunne modtage merudgifter

  Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

  Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
  • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

  Det er en betingelse, at merudgifterne er en direkte konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

  Borgere, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de er bevilget kontant tilskud efter Lov om Social Service § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter Lov om Social Service § 96.

  Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst og formue.

  Undtagelser, hvor man ikke er omfattet af personkredsen almindeligvis

  Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende, har behov for særlig beklædning, kan få hjælp til merudgifter hertil, selv om de ikke har en varigt nedsat funktionsevne. Dette kan være særligt dyrt eller særligt udformet tøj. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på grund af ekstra ordinært slid på tøj og sko, herunder ekstra ordinært slid på ortopædiske sko. Denne personkreds har udelukkende ret til merudgifter til beklædning, dog forudsat at der er tale om udgifter der er af en størrelse, som giver ret til dækning af merudgifter. Når det vurderes at man er omfattet af personkredsen, skal der laves en vurdering af de ansøgte merudgifter, og nødvendigheden af disse. Der skal ikke laves en beregning, eller ses på udgiftens art, førend der er fortaget en vurdering af, om personen er omfattet eller ikke omfattet.

  Hvilke udgifter kan dækkes efter Merudgift bestemmelserne

  Merudgifterne skal være en nødvendig følge af borgerens nedsatte funktionsevne. De udgifter, der kan dækkes, er udgifter ved den daglige livsførelse, som ikke-handicappede borgere på samme alder og i samme livssituation ikke har.

  Der kan ydes tilskud til nødvendige og sandsynliggjorte merudgifter for borgeren, fx merudgifter til medicin, beklædning, tøjvask, kost og diætpræparater, individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

  Taksterne

  For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 556 kr. pr. måned (2020). Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

  1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 556 kr. om måneden: 0 kr.
  2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden: 1.040 kr.
  3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden: 2.081 kr.
  4. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden: Fuld dækning af faktiske udgifter

  Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på over 2.601 kr. pr. måned vil borgeren få sine faktiske merudgifter dækket fuldt ud. I dette tilfælde er det alle merudgifter, der skal dokumenteres, ikke blot de merudgifter, der er over 2.601 kr.

  Der kan læses mere om rammerne og kravene til visiteringen af merudgifter til voksne i kommunens serviceniveaubeskrivelse på side 30 til 40 ved at klikke her.

  03.07.2020 13:24

  Merudgifter voksne

  Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

  Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

  Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

  Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

  Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
  • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

  Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

  Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.

  Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

  Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.

  Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:

  • medicin
  • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
  • særlige kurser
  • håndsrækninger
  • ekstra vask

  Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

  Ansøg om tilskud til merudgifter

  Du kan ansøge om dækning af merudgifter hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket merudgifter. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

  Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

  Du kan både ansøge om løbende udgifter og enkeltudgifter.

  Du skal dels dokumentere din funktionsnedsættelse, og dels dokumentere eller sandsynlig-gøre, at det medfører ekstraudgifter for dig.

  Som hovedregel skal du søge først.

  Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

  Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

  For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 556 kr. pr. måned (2020). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

  • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 556 kr. og 1.561 kr., får du et standardbeløb på 1.040 kr.
  • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.562 kr. og 2.601 kr., får du et standardbeløb på 2.081 kr.
  • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

  Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

  Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

  Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.Tilskuddet er skattefrit.

  Hvor længe kan jeg få støtte til merudgifter?

  Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Kommunen vil fastsætte et nyt beløb, som herefter gælder. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

  Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter, at dette er konstateret

  Husk at søge først

  Du skal søge og have godkendt din ansøgning, inden du kan få støtte til såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.

  Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

  Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet