Gå til hovedindhold

Merudgifter

Hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau kan du muligvis være i målgruppen til at få dækket specifikke udgifter efter merudgiftsbestemmelsen i Servicelovens §100. Her på siden kan du læse mere om hvilke betingelser lovgivningen sætter op.

Indhold

  Merudgifter

  Hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau kan du muligvis være i målgruppen til at få dækket specifikke udgifter efter merudgiftsbestemmelsen i Servicelovens §100. Her på siden kan du læse mere om hvilke betingelser lovgivningen sætter op.

  Hvis du ønsker at få vejledning om eller ansøge om Merudgifter, kan du kontakte Koordinatorerne i Myndighedsafdelingen, Psykiatri- og Handicap eller ansøge online via Borger.dk - læs mere nederst på siden.

  Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

  Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
  • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

  Det er en betingelse, at merudgifterne er en direkte konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

  Borgere, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de er bevilget kontant tilskud efter Lov om Social Service § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter Lov om Social Service § 96.

  Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst og formue.

  Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende, har behov for særlig beklædning, kan få hjælp til merudgifter hertil, selv om de ikke har en varigt nedsat funktionsevne. Dette kan være særligt dyrt eller særligt udformet tøj. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på grund af ekstra ordinært slid på tøj og sko, herunder ekstra ordinært slid på ortopædiske sko. Denne personkreds har udelukkende ret til merudgifter til beklædning, dog forudsat at der er tale om udgifter der er af en størrelse, som giver ret til dækning af merudgifter. Når det vurderes at man er omfattet af personkredsen, skal der laves en vurdering af de ansøgte merudgifter, og nødvendigheden af disse. Der skal ikke laves en beregning, eller ses på udgiftens art, førend der er fortaget en vurdering af, om personen er omfattet eller ikke omfattet.

  Merudgifterne skal være en nødvendig følge af borgerens nedsatte funktionsevne. De udgifter, der kan dækkes, er udgifter ved den daglige livsførelse, som ikke-handicappede borgere på samme alder og i samme livssituation ikke har.

  Der kan ydes tilskud til nødvendige og sandsynliggjorte merudgifter for borgeren, fx merudgifter til medicin, beklædning, tøjvask, kost og diætpræparater, individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

  For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 556 kr. pr. måned (2020). Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

  1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 556 kr. om måneden: 0 kr.
  2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden: 1.040 kr.
  3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden: 2.081 kr.
  4. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden: Fuld dækning af faktiske udgifter

  Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på over 2.601 kr. pr. måned vil borgeren få sine faktiske merudgifter dækket fuldt ud. I dette tilfælde er det alle merudgifter, der skal dokumenteres, ikke blot de merudgifter, der er over 2.601 kr.

  Der kan læses mere om rammerne og kravene til visiteringen af merudgifter til voksne i kommunens serviceniveaubeskrivelse på side 30 til 40 ved at klikke her.