Kvalitetsstandard

Her kan du se kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg

Indhold

  Lovgrundlag
  Lov om Social Service § 79 a. Sidste lovændring trådte i kraft 1/7 2019.

  Formål
  Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.

  Borgeren oplever at være hovedaktør i besøget. Besøget lykkes, når vi I samarbejde med borgeren øger forudsætningerne for at han/hun trives og mestrer en meningsfuld hverdag.

  Målgruppe

  • Borgere, der er fyldt 82 år, tilbydes et årligt besøg.
  • Borgere, der er 80 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 80. år.
  • Borgere, der er 75 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år.
  • Borgere, der er 70 år og bor alene, tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år.
  • Borgere mellem 65 og 81 år tilbydes besøg, såfremt de er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det kan f.eks. være borgere, der:
   • har mistet en ægtefælle/samlever
   • er ægtefælle/samlever til borger der flytter i plejebolig
   • er udskrevet efter rehabiliteringsophold og ike skal have hjælp efter opholdet
   • henvises fra interne og eksterne samarbejdspartnere
   • der har givet anledning til bekymring hos andre

  Borgere, der får hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp), tilbydes som udgangspunkt ikke forebyggende hjemmebesøg.

  Tildeling af ydelsen
  Forebyggende medarbejdere visiterer til indsatsen ved træk af data i kommunens omsorgssystem og ved henvendelse fra samarbejdspartnere.

  Der udsendes brev med dato og tidspunkt for besøg til borgerens digitale postkasse. Borgerne vurderer selv, om de ønsker besøg. Borgere i målgruppen kan altid henvende sig og ønske et besøg.

  Indhold i ydelsen
  Forebyggende hjemmebesøg ydes som hovedregel som hjemmebesøg, men kan også foregå som et fælles arrangement.

  Hjemmebesøget varer ca. en time og er en samtale om de emner, borgeren har mest brug for at drøfte. Det kan f.eks. være:

  • at drøfte emner, der har betydning for helbred og trivsel
  • at få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
  • at drøfte dagligdagen og få inspiration til at gøre den lettere
  • at få hjælp til at løse problemer af helbredsmæssig, social eller praktisk karakter
  • at drøfte netværk og pårørende

  Sammen med de lokale Aktivitetsråd arrangeres der hvert år i februar-marts måned fire informationsmøder geografisk fordelt i kommunen. Her er oplæg om aktuelle emner og mulighed for at høre, hvad der foregår lokalt. Alle i målgruppen er velkomne.

  Hvem udfører opgaven
  Forebyggende medarbejdere med erfaring og uddannelse inden for sundhedsfremme og forebyggelse. De forebyggende medarbejdere samarbejder med andre sundhedsfaglige og involverer andre parter i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

  Kvalitetskrav til leverandøren
  Der er tavshedspligt. Noter fra besøget dokumenteres i kommunens omsorgssystem.

  Krav til ydelsesmodtageren
   
     Ydelsen tilbydes borgere, der ønsker besøget.

  Klage og ankemuligheder
  Hvis borgeren er utilfreds med forebyggende hjemmebesøg kan der klages til:

  Kontaktinformation
  Telefontid mandag - torsdag kl. 8.00 - 9.00 til:

  • Brande området: tlf. 9960 3157
  • Ikast området: tlf. 9960 4794
  • Nørre Snede området: tlf. 9960 3156

  E-mail.: sundhedscenter@ikast-brande.dk

  Kvalitetstandard for Forebyggende Hjemmebesøg er godkendt af Sundhed- og Omsorgsudvalget 5-12-2019.