Gå til hovedindhold

Hegnsyn / Mark- og vejfred

Her kan du se, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan.

Hæk langs vej
 • Læs op

Indhold

  Hvis du er uenig med din nabo om noget, der handler om hegn eller beplantning på grænsen mellem jeres ejendomme bør I altid prøve at blive enige selv. I kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal være, når bare I holder jer inden for rammerne af lokal- eller byplanvedtægten eller tinglyste servitutter som skal overholdes.

  Mark- og vejfredsloven indeholder et generelt krav om, at man skal holde sine husdyr på sin egen grund.

  Hegn kan både være levende hegn og faste hegn.
  Levende hegn er typisk hække. En sammenvokset række af træer kan have hegnsfunktion.
  Faste hegn er typisk plankeværker, hegnsmure, trådhegn samt sten- og jorddiger.

  Hegnsloven regulerer hegnsforholdet mellem grundejere, både private og offentlige. Loven omhandler nabohegn, det vil sige hegn mellem grunde, der har fælles ejendomsskel, og hegn mod veje.

  I princippet kan grundejere frit aftale, hvilket hegn de vil have. Hegnsloven almindelige regler anvendes kun, hvor grundejerne ikke kan blive enige og beder hegnsynet om at træffe afgørelse. Findes der særlige bestemmelser om hegnsforholdet mellem ejendommene i servitutter eller en offentlig hegnsregel, for eksempel i en lokalplan, i vejlovgivningen eller en fredningskendelse, gælder disse særlige bestemmelser dog forud for grundejernes aftaler og Hegnsloven almindelige regler.

  Det er altid bedst at finde en mindelig løsning med sin nabo. Løser man selv uenigheden, vil det alt andet lige være nemmere af få et godt naboskab. Kan du og din nabo ikke blive enige om hegnet, kan I bruge reglerne i Hegnsloven

  Reglerne og deres anvendelse er blandt andet beskrevet i pjecen: Undgå konflikter med din nabo: Undgå konflikter med din nabo: Sådan fungerer hegnsloven.

  Se også Hegn og godt naboskab.

  Hvis det ikke er muligt at finde en mindelig løsning med din nabo, kan du anmode om et hegnsyn efter Hegnsloven bestemmelser. Anmodning om hegnsyn kan kun rejses af en grundejer. Hegnsynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde (en hegnssag). Kan der under en hegnssag ikke opnås enighed (forlig) mellem sagens parter, træffer hegnsynet en afgørelse (en kendelse), som kan indbringes for domstolene (byretten).

  Et hegnsyn koster pr. 1. januar 2020 1.897,00 kr. Det lokale hegnsyn bestemmer, hvem af parterne, der skal betale for hegnsynet - normalt den grundejer, som taber sagen.

  Begge parter i en hegnsynssag har mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om, at staten dækker omkostningerne for hegnsynet.

  Inden du anmoder om et hegnsyn, bør du kontakte sekretæren for hegnsynet i Ikast-Brande Kommune:
  Karin Schnedler,  på tlf. 99 60 32 66 - eller pr. mail på kasch@ikast-brande.dk, eller
  Lis Paakjær på tlf. 99 60 33 76 - eller pr. mail på lipaa@ikast-brande.dk.

  Anmodning om foretagelse af hegnsyn skal ske skriftligt til det lokale hegnsyn.
  Du skal udfylde begæringen på Foreningen af Hegnsyn i Danmark's hjemmeside, www.hegnsyn.dk/ og sende den til:
  Ikast-Brande Kommune,
  Teknisk Område,
  Sjællandsgade 6,
  7430 Ikast,
  eller pr. mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.

  Det er vigtigt, at du er klar over, at du selv skal oplyse den sag, du vil have hegnsynet til at behandle. Hegnsynet er ikke en myndighed, som skal yde borgerservice; hegnsynet skal, på samme måde som en dommer, neutralt tage stilling til en nabokonflikt om et hegn.

  Det er vigtigt, at begæringens punkt 3. Klagers påstand er klart og præcist formuleret. Med andre ord skal det fremgå klart og tydeligt, hvad du gerne vil opnå, så både modparten og hegnsynet kan forberede sig på sagen.

  Eksempel på korrekt påstand (punkt 3): Jeg ønsker at få ligusterhækken til min nabo, Hans Hansen, nedbragt til en højde på 2 meter.

  Eksempel på forkert påstand (punkt 3): Hegnsynet bedes se på hegnet til min nabo Hans Hansen, og sige om ligusterhækken er for høj.

  Hegnstvister efter Hegnsloven behandles af den særlige hegnsmyndighed. I hver kommune findes et lokalt hegnsyn, der udpeges af kommunalbestyrelsen. Hegnsynet er et tvistnævn, som fungerer uafhængigt af kommunen. Kommunen har ingen instruktionsbeføjelse og kan ikke blande sig i hegnsynets sager.

  Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn. Det er med andre ord ikke muligt at få hegnsynet på besøg for at afgøre uenigheder.

  Træer på nabogrunden er kun omfattet af Hegnsloven  såfremt, træerne udgør et hegn. Ifølge Hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, lige som træets grene ikke må være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund.

  Spørgsmål om træer må som regel afgøres efter naborettens almindelige regler. Hvis Hegnslovens regler ikke kan anvendes - og der ikke gælder særlige regler i en servitut eller en lokalplan - er grundejeren normalt henvist til at anvende naborettens almindelige regler, som er fastlagt gennem domstolenes praksis i en lang række nabosager. Således er grundejeren normalt henvist til at måtte anlægge en civil retssag ved domstolene.

  Link til diverse artikler omhandlende træer:

  Træer på og ved offentlig vej - af advokat Jørgen Jørgensen
  September 2009 Se side 8

  Høje træer på nabogrunden af advokat Jørgen Jørgensen
  December 2008 Se side 7

  Det lokale hegnssyn Ikast-Brande Kommune (fra 1. januar 2018 - 31. december 2021):

  Formand:      Christian Østergaard Jensen, Søbrinken 28, 7361 Ejstrupholm
  Medlem:        Peter Bjerregaard, Svaneparken 150,7430  Ikast
  Medlem:        Hanne Pedersen, Storegade 48, 8765 Klovborg
  Sekretær:      Karin Schnedler, Administration Vest, Sjællandsgade 6,          
                        7430 Ikast, tlf. nr. 99 60 32 66, mail: kasch@ikast-brande.dk 
  Sekretær:      Lis Paakjær, Administration Vest, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast,         
                        tlf. nr. 99 60 33 76, mail: lipaa@ikast-brande.dk

   

  Loven indeholder regler om erstatning for skader forvoldt af husdyr. Det fremgår af loven, at husdyrets besidder har pligt til at erstatte visse skader, som dyret forvolder, hvis det kommer ind på anden mands grund.

  Erstatningspligten omfatter de jordbrugsskader, som husdyr forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden.

  Erstatningspligten omfatter også skader, som husdyr tilføjer andre husdyr. Det gælder dog kun skade, som husdyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse. Erstatningspligten omfatter ikke skade forvoldt ved bedækning eller smitte.

  Erstatningsansvaret er objektivt. Det er således som udgangspunkt uden betydning, om besidderen kan bebrejdes noget i forbindelse med anbringelsen eller bevogtningen af dyret. Bestemmelsen pålægger ansvar udover, hvad der ville følge af dansk rets almindelige erstatningsregler. 

  Hvis "offeret", som er pådraget skaden, ønsker at fremsætte krav om erstatning skal han, inden 7 dage efter, han er blevet bekendt med skaden, fremsætte anmodning om at få skaden vurderet af de beskikkede vurderingsmænd. I praksis betyder det, at skaden skal anmeldes til sekretæren for hegnsynet inden de 7 dage.

  Sekretær for hegnsynet
  Karin Schnedler, på tlf. 99 60 32 66 eller på mail kasch@ikast-brande.dk
  Lis Paakjær, på tlf. 99 60 33 76 eller på mail lipaa@ikast-brande.dk.

  Når skaden er anmeldt, skal der hurtigst muligt afholdes en vurderingsforretning, hvortil både den skadelidte og besidderen af det/de skadevoldende dyr (hvis han er fundet) indkaldes.

  Selve forretningen foretages normalt af vurderingsformanden og yderligere 1 vurderingsmand, men formanden kan, hvis han undtagelsesvis finder, at der er nogle ganske specielle forhold, der taler for det, lade begge vurderingsmænd deltage sammen med sig selv.

  Hvis skaden er omfattet af Mark- og vejfredsloven, skal vurderingsmændene ved en kendelse afgøre erstatningsspørgsmålet. Vurderingsmændene skal, ud over at afsige kendelse om erstatningens størrelse og omfang m.v., også i kendelsen tage stilling til, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med vurderingsforretningen.

  Der opkræves brugerbetaling i forbindelse med en vurderingsforretning. Priserne reguleres årligt.

  Vederlaget for vurderingsforretninger er pr. 1. januar 2020 1.355 kr., som fordeles med 813 kr. til formanden og 542 kr. til den medvirkende vurderingsmand. Deltager begge vurderingsmænd samme med formanden, er prisen og fordelingen den samme som ved et hegnsyn (1.897 kr. fordelt med 813 kr. til formanden og 542 kr. til hver af de to øvrige vurderingsmænd).

  Hvis det under vurderingsforretningen viser sig, at der ganske vist er sket skade, men en skade, der falder uden for Mark- og vejfredslovens rammer, bliver det vurderingsmændenes opgave at få parterne til at prøve på at indgå forlig om erstatning.

  Hvis forlig ikke er muligt, skal vurderingsmændene lave en beskrivelse af skadernes karakter og omfang, men da skaden ikke er omfattet af loven, har de ikke selv hjemmel til at træffe afgørelse, men skal henvise skadelidte til at søge afgørelse ved domstolene, hvor han kan henvise til vurderingsmændenes skadesbeskrivelse.

  Vurderingsmændene skal også i dette tilfælde tage stilling til, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med vurderingsforretningen.

  I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen tre vurderingsmænd, hvoraf den ene udpeges som formand.

  Vurderingsmændene i Ikast-Brande Kommune er (fra 1. januar 2018 - 31. december 2021):   

  Formand:               Christian Østergaard Jensen, Søbrinken 28, 7361 Ejstrupholm 
  Vurderingsmand:    Kirsten Hoffmann, Smedebækvej 13, 7361 Ejstrupholm
  Vurderingsmand:    Henrik Christiansen, Bøllundvej 8, 7330 Brande

  Sekretær:              Karin Schnedler, Administration Vest, Sjællandsgade 6, 7430  Ikast,
                                tlf. nr. 9960 3266, mail: kasch@ikast-brande.dk  
  Sekretær:              Lis Paakjær, Administration Vest, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast,
                                tlf. nr. 9960 3376, mail: lipaa@ikast-brande.dk