Gå til hovedindhold

Natura 2000-områder

Ikast-Brande Kommune har meget værdifuld natur. Fem områder er udpeget til såkaldte Natura 2000-områder, som kommunen har en særlig forpligtigelse til at beskytte.

Holtum Å
 • Læs op

Indhold

  I Danmark er der udpeget 246 Natura 2000-områder, der dækker godt 8 % af landets areal. I Ikast-Brande Kommune er der 5 Natura 2000-områder, med et samlet areal på 4.211 ha. Det er 5,7 % af kommunens areal.

  De udpegede områder rummer særligt store eller vigtige arealer med naturtyper eller levesteder for de truede arter. For hvert område er der angivet en liste over de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte.

  På EU-niveau arbejdes der på at beskytte en række plante- og dyrearter og en række naturtyper, der er karakteristiske eller sjældne på europæisk plan.

  Danmark har gennem EU's Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet sig til at arbejde for at beskytte og bevare de truede naturværdier. Med det mål at stoppe forringelser af naturens mangfoldighed, blev der i perioden 1998-2006 udpeget et netværk af såkaldte Natura 2000-områder i hele Europa. Natura 2000-områderne omfatter habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder.

  Inden for Natura 2000-områderne skal der gennemføres en række plejetiltag for at sikre naturværdierne. Du kan læse mere om tiltagene i de enkelte Natura 2000-områder i de kommunale handleplaner, der gælder til og med 2015. Alle projekter skal gennemføres gennem frivillige aftaler. Der er flere forskellige muligheder for at søge tilskud til naturprojekter.

  Her kan du finde de vedtagne Natura 2000-handleplaner i Ikast-Brande Kommune.

  Hvis du ejer eller passer et Natura 2000-område, kan du søge om tilskud gennem fire forskellige tilskudsordninger:

  • Pleje af græs- og naturarealer
  • Rydning af tilgroede arealer
  • Forberedelse til afgræsning
  • Etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter)

  Støtteordningerne administreres af NaturErhverstyrelsen. Her kan du læse mere om de enkelte ordninger.

  Ikast-Brande Kommune bidrager gerne med informationer om naturen og forslag til pleje af dine arealer indenfor Natura 2000-områderne i kommunen.

  Inden for Natura 2000 områder er der ting, du skal anmelde til kommunen, selvom de normalt ikke kræver tilladelse.

  Kravet om anmeldelse gælder fx:

  • Tilplantning med juletræer og skov
  • Energiafgrøder
  • Levende hegn
  • Rydning og udskiftning af træer
  • Ændring af visse små naturområder samt vandløb
  • Opdyrkning af vedvarende græsarealer
  • Væsentlig ændring i græsningsintensitet eller gødningstype
  • Etablering af visse anlæg og støjende virksomheder

  I Naturbeskyttelsesloven kan du læse mere om lovgivningen inden for Natura 2000-områder.