Natura2000-planer

Staten udsendte i december 2011 Vand- og Natura 2000-planer gældende for perioden frem til udgangen af 2015.

Eng

Indhold

  Planernes formål er at gennemføre EU's Vandramme-, Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver i Danmark.

  Natura 2000-planerne skal sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og dyre- og plantearter, der har særlig betydning for naturen i EU.

  Ikast-Brande Kommune har d. 13. marts 2017 på baggrund af Statens planer vedtaget fem Natura 2000-handleplaner gældende for perioden frem til udgangen af 2021. Forslag til disse handleplaner har forinden været i offentlig høring i otte uger.

  Ikast-Brande Kommune modtog høringssvar, som har medført mindre ændringer af handleplanerne før deres endelige vedtagelse. Ændringerne vurderes ikke at være af en sådan karakter, at de på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringerne. Ændringerne vurderes tilsvarende ikke at være så omfattende, at der reelt foreligger nye forslag til handleplaner. Høringsproceduren har på den baggrund ikke skullet gennemføres på ny.

  Handleplanerne beskriver den indsats der er lavet i områderne i perioden 2010-2015, samt den forventede nye indsats i perioden frem til 2021.

  Statens Natura 2000-planer samt de opfølgende kommunale handleplaner skal revideres hvert sjette år. Planlægningen sker med hjemmel i Miljømålsloven.

  De fem handleplaner er vedhæftet nedenfor.