Gå til hovedindhold

Vandområdeplaner 2015-2021

En vandområdeplan beskriver den indsats, som skal til for at sikre et godt vandmiljø i et område

Bæk
 • Læs op

Indhold

  Danmark skal leve op til EU's krav om at beskytte vandmiljøet i alle medlemslande. Disse krav er beskrevet i Vandrammedirektivet og går ud på, at alt overfladevand og grundvand skal sikres god økologisk tilstand. Dette skal vi gøre blandt andet ved at:

  • forbedre tilstanden i vandløbene ved at forbedre de fysiske forhold for eksempel ved genslyngning af vandløbet eller skabe levesteder for vandløbsdyr og -planter ved udlægning af sten og træ i vandløbet
  • forbedre tilstanden i vandløb og søer ved at reducere forurening fra for eksempel hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb
  • forbedre tilstanden i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof til havet,
  • og forbedre tilstanden i søer ved at reducere udledning af fosfor til søerne.

  De forskellige indsatser er fastsat i bekendtgørelser, og vandområdeplanerne er bindende for kommunen. Ikast-Brande Kommune ligger i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn og er omfattet af fire hovedvandoplande: 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum Fjord, 1.5 Randers Fjord og 1.8 Ringkøbing Fjord.

  Kommunens rolle 
  I Danmark er opgaven delt mellem kommunen og staten. I kommunen skal vi udføre de indsatser, som staten beskriver i vandområdeplanerne.

  På vandløbsområdet betyder det, at vi skal lave restaureringer i forskellige vandløb, som staten har udpeget. I Ikast-Brande Kommune er vi godt i gang med disse projekter, som du kan læse om længere nede.

  Hvis du bor ved et vandløb, som indgår i planerne om restaurering, vil du blive inddraget i processen, når vi undersøger de forskellige projektmuligheder. På Miljøstyrelsens digitale kort kan du se, hvilke vandløb som vi i kommunen skal arbejde på at forbedre. Disse vandløb fremgår under 'indsatsprogram' i menuen til venstre for kortet. Du kan også se en liste over de udpegede vandløb i bilag 2 i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

  Inden en vandløbsrestaurering udføres, laver kommunen en forundersøgelse for hver vandløbsindsat. I forundersøgelsen bliver de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyst og de berørte lodsejers holdning til projektet undersøges. Efterfølgende laves der en realisering af de undersøgte vandløbsindsatser, hvor kommunen henter tilbud hjem til projektet. Der kan både søges om tilskud til forundersøgelsesprojekter og tilskud til gennemførelsesprojekter.

  Vandløbsprojekterne finansieres via tilskud, som kommunen søger hos Fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter i projektet. Fiskeristyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (75 %) via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

  Havfisk - blå og grøn logo            EU flag - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Igangværende og gennemførte vandløbsprojekter:

  Forundersøgelsen omhandler vandområdeplanindsatsen RIN-00216 i Skjern Å ved MES Sø i Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen er registreret som en spærring. Forundersøgelsen belyser mulighederne for at etablere faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna i forbindelse med den eksisterende opstemning af Skjern Å ved MES Sø. Spærringen er den sidste i Skjern Ås hovedløb og åbner op for 45 km vandløb.

  Forundersøgelse uden detailprojektering er gennemført i 2020.

  Link til Forundersøgelse

  Forundersøgelsen omhandler vandområdeplanindsatsen ident o8569 Karstoft Å i Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen omfatter en strækning på ca. 7 km og består af genslyngning, udlægning af groft materiale med træplantning. Indsatsen dækker foruden Karstoft Å således også en strækning i tilløbet Brogård Bæk.

  Igangværende forundersøgelse, som færdiggøres i 2021.

  Forundersøgelsen omhandler vandområdeplanindsatsen ident o8569a_x Risbjerg Bæk i Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen omfatter en strækning på ca. 6 km og består af genslyngning, udlægning af groft materiale med træplantning. Indsatsen dækker foruden Risbjerg Bæk også det private vandløb Harpes Bæk samt en kort vandløbsstrækning i det offentlige vandløb Karstoft Å.

  Igangværende forundersøgelse, som færdiggøres i 2021.

  Forundersøgelsen omhandler forundersøgelse af vandområdeplanindsatsen ident o8580 Brande Å i Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen omfatter en strækning på ca. 6 km og består af udlægning af groft materiale med træplantning.

  Forundersøgelse med detailprojektering er gennemført i 2020 og projektet forventes udført 2021.

  Link til Forundersøgelse

  Forundersøgelsen omhandler vandområdeplanindsatsen RIN-00234 Karup Å beliggende ved Agerskov Dambrug i Hovedopland 1.2 Limfjorden. Indsatsen er etablering af faunapassage ved en opstemning i forbindelse med vandindtaget til dambruget. Opstemningen spærrer for 42,4 km opstrøms beliggende vandløb.

  Forundersøgelse med detailprojektering er gennemført i 2015. Der ansøges om realisering af projektet i 2021.

  Link til Forundersøgelse 

  Forundersøgelsen omhandler vandområdeplanindsatsen ident o8607 Nørhoved Bæk i Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen dækker foruden Holtum Å også kommunevandløbet Ibsgårde Bæk samt to private vandløbsstrækninger i tilløb til Ibsgårde Bæk. Indsatsen er genslyngning, udlægning af groft materiale med træplantning og hævning af vandløbsbunden.

  Forundersøgelse uden detailprojektering er gennemført i 2019.

  Link til Forundersøgelse

  Projektet omhandler vandområdeplanindsatsen RIN-00209 Kidmose Bæk i Hovedopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen var registreret som en spærring. Stemmeværket var den eneste tilbageværende spærring i Kidmose Bæk, og med nedlæggelsen er der blevet skabt passage for vandrende arter i hele Kidmose Bæk og adgang til de ovenfor liggende 7,4 kilometer målsat vandløb.

  Forundersøgelse uden detailprojektering er gennemført i 2018 og projektet blev gennemført i 2019.

  Link til Restaureringsprojekt og Fiskeundersøgelser

  Projektet omhandler vandområdeindsatsen RIN-00212 Holtum Å i Hovopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen var registreret som en spærring. Stemmeværket var den sidste opstemning i Holtum Å, og med nedlæggelsen er der skabt passage for vandrende arter i hele Holtum Å og adgang til de ovenfor liggende 68 kilometer målsatte vandløb.

  Forundersøgelse med detailprojektering er gennemført i 2015 og projektet blev gennemført i 2016.

  Link til Restaureringsprojekt og Forundersøgelse

  Projektet omhandler vandområdeindsatsen RIN-00242 Holtum Å i Hovedopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen var registreret som en spærring. Nedlæggelsen af stemmeværket, har skabt fri passage for vandrende arter i Holtum Å.

  Forundersøgelse med detailprojektering er gennemført i 2013 og projektet blev gennemført i 2014.

  Link til Restaureringsprojekt

  Projektet omhandler vandområdeindsatsen RIN-00175 Brogård Bæk i Hovedopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Indsatsen er registeret som en spærring. Stemmeværket ved Brogård Dambrug er blevet fjernet, så den frie passage i Brogård Bæk er blevet genoprettet.

  Forundersøgelse med detailprojektering er gennemført i 2013 og projektet blev gennemført i 2016.

  Link til Restaureringsprojekt