Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat.

Rødt hus på en bakketop
 • Læs op

Indhold

  Ejendomsskat og ejendomsværdiskat bliver ofte forvekslet med hinanden. Forskellen ligger i, at ejendomsskat er en afgift, der betales på grundlag af grundens værdi, mens ejendomsværdiskat er en afgift der betales på grundlag af den offentlige ejendomsværdi (den offentlig vurdering).

  Ejendomsskat kaldes også for grundskyld. Det er en skat på din grund, som du som boligejer skal betale til kommunen.
  Ved du, at du kan finde en kopi af din ejendomsskattebillet på www.borger.dk.

  Ejendomsskatterne i 2021 forfalder til betaling:  
  1. rate
  : 1. marts 2021 - sidste rettidige indbetaling den 5. marts 2021
  2. rate: 1. august 2021 - sidste rettidige indbetaling den 5. august 2021 

  Se mere under betaling af ejendomsskat 

  Fra- og tilmelding af grundskyld

  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysningen fra 2. halvår 2021.

  Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, eventuelle andre ejere skal selv afmelde sin ordningen, hvis de ønsker det. 

  Fra 1. maj / juni 2021 kan du framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID.
  Link til Borger.dk - til- og framelding af indfrysning

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få oprindelige indefrysninger tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du tilmelder dig igen, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen. 

  Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

  Hvis du ikke fravælger ordningen, forsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.  

  Information til årsopgørelsen, vedr. den midlertidige indfrysningsordning for grundskyld fra 2018. 

  Du har fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at den eventuelle stigning i grundskylden, i perioden 2018 - 2020, ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig. 

  Det samlede indefrosne grundskyldsbeløb fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld 2020. 

  Baggrunden for indefrysningen er LOV nr 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indfryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. 

  Du skal betale de indefrosne beløb hvis du sælger din ejendom. Når du skal betaler det indefrosne beløb, sender din kommune dig en opgørelse og en opkrævning. 

  Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende det indefrosne beløb. 

  Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et girokort

  Rater
  I Ikast-Brande Kommune betales ejendomsskatten over to rater, med forfald den 1. marts  og 1. august.

  Ejendomsskatterne i 2021 forfalder til betaling:  
  1. rate
  : 1. marts 2021 - sidste rettidige indbetaling den 5. marts 2021
  2. rate: 1. august 2021 - sidste rettidige indbetaling den 5. august 2021

  Ikke tilmeldt PBS
  Hvis din ejendomsskat ikke er tilmeldt PBS, vil du modtage et girokort til betaling af 1. rate, når ejendomsskattebilletten sendes ud i februar måned. Girokort til betaling af 2. rate sender vi primo juli.

  Tilmeldt PBS
  Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt PBS vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort."

  Er dit girokort blevet væk
  Hvis dit girokort er blevet væk, kan du indbetale ejendomsskatten via Bankoverførsel til vores konto: Danske Bank reg.nr. 3333, kontonr. 3406203468.
  Husk at oplyse adressen på ejendommen ved indbetaling, så vi kan se det er dig der har betalt.

  Hvis du vil tilmeldes PBS, så brug de oplysninger der står på dit girokort.

  Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv af sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et girokort.

  Ved betaling efter forfaldsdato
  Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil betalingen sker.

  Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 250,00. Betales ejendomsskatten ikke efter 2. rykkerskrivelse vil restancen blive søgt inddrevet ved udlæg med henblik på iværksættelse af tvangsauktion af den faste ejendom.

  Hvis ikke renter og gebyr bliver betalt sammen med ejendomsskatten, bliver de overført til ejendomsskattebilletten næste år.

  Hvordan modtager du din ejendomsskattebillet?
  Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse vil hovedejeren af en ejendom modtage en original ejendomsskattebillet med betalingsinformation. Øvrige ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten. Er der administrator på ejendommen sendes den originale ejendomsskattebillet med betalingsinformation til administratoren og alle ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

  Lån til betaling af ejendomsskat
  Som boligejer kan du låne til grundskyld, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.
  Læs mere under Lån til betaling af ejendomsskat

  Grundskyld er en skat på jord.
  Det er altså ikke en beskatning af boligen, men af selve den grund du ejer.

  Hvordan beregner vi grundskylden?
  Skatten for 2021 beregner vi med udgangspunkt i den afgiftspligtige grundværdi.
  Den laveste af følgende værdier: 

  • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. Beløber er fastsat ved vurdering pr. 1. oktober 2019 og eventuel reduktion for fritagelser efter §§7 og 8 i Lov om kommunal ejendomsskat. 
  • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendomme, der danner grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2020), forhøjet med en reguleringsprocent. 

  Hvis der er ændret i ejendommens eller grundes areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejlighedens fordelingstal, kan du, som ejer opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget, end det overnævnte giver udtryk for.

  Følgende promiller opkræves i Ikast-Brande Kommune for 2021:
  Grundskyld: 20,35 promille
  Landbrug: 5,55 promille
  Dækningsafgift - forskelsværdi offentlige ejendomme: 5,0 promille
  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi: 10,175 promille

  Se din opgørelse for dagrenovation og statsafgifter (vand) 

  HUSK
  Ejer(ne) af ejendommen(e) har adgang til opgørelsen med Nem-id. 

  Ejendomsmægler, administrator og lignende skal have oplysninger af sælger eller køber.

  Som ejer af en ejendom, betaler du ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, hvor din ejendom er beliggende.

  Ejendomsskatten bliver beregnet ud fra ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag for forbedringer.

  Det er SKAT, der fastsætter grundværdien. Den enkelte kommune fastsætter grundskyldspromillen og opkræver ejendomsskatten.

  Sammen med ejendomsskatten bliver der opkrævet bidrag til bl.a. rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, genbrugsordning og statsafgifter vand- og spildevand.

  Ejendomsskattebilletten bliver udsendt én gang årligt i februar måned. Heraf kan du se den ejendomsskat, der skal betales. I Ikast-Brande Kommune bliver ejendomsskatten opkrævet to gange om året. Raterne forfalder den 1. marts og den 1. august.

  Når en ejendom er solgt, får Ikast-Brande Kommune automatisk en besked om ejerskifte, når ejerskiftet er tinglyst. Hvis du som sælger er tilmeldt PBS, bliver opkrævningen automatisk afmeldt PBS, når ejerskiftet er registreret.

  Ved køb af ejendom vil du som køber modtage et girokort fra kommunen til betaling af den efterfølgende rate. Hvis du vil tilmeldes PBS, står oplysningerne på girokortet.

  Opkrævning af ejendomsskat og afgifter følger ejendommen. Da ejendomsskattebilletten kun bliver udsendt én gang årligt, skal sælger og køber selv ordne en evt. refusion af ejendomsskatter, hvis ejendommen bliver solgt i løbet af året.

  Læs mere under punktet - betaling af ejendomsskat

  Grundskylden indgår i en midlertidig indefrysningsordning for 2018 - 2020 (LOV nr. 278 af 12. april 2018). Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

  For at sikre en enkelt ordning, kan du ikke fravælge indefrysningen, ligesom du ikke kan vælge, at indfri dit lån i perioden 2018 - 2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit. 

  Du skal betale det indefrosne beløb, hvis din ejendom skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævning til indfrielse af lånet. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. 

  Du kan læse mere om ordningen på Skatteministeriets hjemmeside - link til artiklen

  Fra 1. maj / juni 2021 kan du framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID.  

  Bilag til årsopgørelsen - Se informationer om:  

  • Information til årsopgørelsen, vedr. den midlertidige indfrysningsordning for grundskyld fra 2018.   
  • Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021

  Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat.

  Ejendomsværdien anvendes til beregning af din ejendomsværdiskat, som opkræves af SKAT sammen med personskatten og grundværdien anvendes til beregningen af din ejendomsskat, som opkræves af kommunen.

  Alle vurderinger foretages af SKAT.

  Har du spørgsmål til, eller klager over din ejendoms- eller grundværdi skal du kontakte SKAT på www.vurdst.dk eller på tlf. nr. 72 22 28 26.

  Her på siden kan du blandt andet se informationer om grundskyld, afgifter og bidrag.

  Grundskyld
  Grundskyld er den skat, der skal betales af ejendommens grundværdi.

  Følgende promiller opkræves i Ikast-Brande Kommune for 2021:
  Grundskyld: 20,35 ‰
  Landbrug: 5,55 ‰
  Dækningsafgift - forskelsværdi offentlige ejendomme: 5,0 ‰
  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi: 10,175 ‰

  Takster for vandafledningsbidrag, kloaktilslutningsbidrag, tømningsordning for bundfældningstanke og særbidrag for særligt forurenet spildevand kan ses på
  www.ikast-brandespildevand.dk

  Dagrenovation
  Taksten er pålagt alle boligenheder/erhvervsenheder, som er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Taksten dækker udgifterne til indsamling og behandling af dagrenovation. Fra 1. januar 2014 er vægtafregningsprincippet ændret. Læs mere om afregning på:  Affald og Genbrug

  Genbrugsordninger

  Taksten er pålagt alle boligenheder, og dækker udgifterne til drift af genbrugspladser, miljøøer, farlig affald med mere. Gebyret dækker ikke erhvervsaffald, som afregnes særskilt. Læs mere om affald på: 
  Affald og Genbrug

  Spildevandsafgift til staten

  Lovbestemt afgift, som er pålagt de ejendomme, som udleder spildevand uden for kloakeret område. Afgiften er variabel og afhænger af hvor godt spildevandet renses.
   
  Vandafgift til staten
  Lovbestemt afgift som er pålagt ejendomme med private brønde og boringer.
   
  Rottebekæmpelse
  Afgiften betales af alle grundejere uanset om der er tegnet en privat ordning.
  Observation af rotter eller mistanke om rotter skal anmeldes via kommunens hjemmeside:  Anmeld rotter.

  Er der spørgsmål til rottebekæmpelsen kan kommunen kontaktes på 9960 5150 mandag - torsdag fra 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 12.30.
   
  Skorstensfejer
  Spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorsten, rettes til Skorstensfejermester Keld Pletbjerg mobil 4061 5647, ikast-brande@skorstensfejeren.dk for gammel Ikast og Brande kommune. For gammel Nørre Snede kommune kontaktes Skorstensfejermester Erik Christiansen på mobil nr. 2032 1105, give@skorstensfejeren.dk 

  Hvis du er boligejer, har du på visse betingelser mulighed for at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og amt - men ikke til betaling af afgifter som renovation, skorstensfejning mv. Disse afgifter skal man fortsat selv betale.

  Tryk på link: Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv. 

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
  Økonomisk Afdeling, tlf. 99 60 41 00.

  For at få lån til betaling af ejendomsskat, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser:

  • Du er fyldt 65 år
  • Du får folkepension eller førtidspension
  • Du får delpension
  • Du får efterløn

  Og så skal du i alle tilfælde opfylde disse betingelser:

  • Du eller din ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten eller tilslutningsafgiften skal betales
  • Den ejendom, du søger lånet til, skal indeholde en beboelse, som du / din husstand bor i 
  • Der skal være friværdi i boligen

  Hvis der er flere beboelseslejligheder i ejendommen, eller hvis der er erhvervslejemål i ejendommen, kan du kun få lån til den andel af udgifterne, som svarer til, hvad din beboelse er vurderet til i forhold til hele ejendommen (med udgangspunkt i den offentlige vurdering).

  Kommunen skal have tinglyst pant i ejendommen som sikkerhed for lånet. Pantet skal sammen med de øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste offentlige vurdering.

  Ved bevilling af lån til betaling af ejendomsskat, skal kommunen betale afgiften ved tinglysning af pantebrevet.

  Lånet indfries hvis:

  • Ejendommen eller en del af ejendommen skifter ejer
  • Ejeren dør

   

  Afgift for ledningsført vand Takst 2020 *Takst 2021  
  Helårsbolig uden måler - 170 m3 (kr./m3) 7,96 7,96 Momsfrit 
  Anden bolig uden måler - 70 m3 (kr./m3) 7,96 7,96 Momsfrit 
  Ejendom med måler
  - faktisk forbrug (kr./m3)
  7,96 7,96 Momsfrit 

  Afgiften reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 171 af 25. februar 2020.

  * Senest ændret ved lov nr. 127 af 30. januar 2021

   

  Spildevandsafgift til staten Takst 2020 Takst 2021  
  Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m3) 0,75 0,79 Momsfrit   
  Mekanisk biologisk rensning (kr./m3)) 1,90-2,40  0,95-2,53 Momsfrit
  Samletank for toiletvand (kr./m3) 2,10  2,22 Momsfrit
  Andre (kr./m3) 5,70  6,01 Momsfrit

  Afgifterne reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 478 af 14. april 2020 senere ændringer.

  Skorstensfejning  gebyrer Takst 2020
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Inkl. moms
  Første skorsten indtil 10 m. højde 109,35 111,71 139,63
  Efterfølgende skorstene på samme ejendom 85,66 87,50 109,37
  Hver påbegyndt m. over de første 10 m.  3,88 3,96 4,95
  Centralkedel, rensning 249,65 255,01 318,77
  Brændeovn, rensning 124,79 127,47 159,34

   

  Rensning af røgrør og røgkanaler  Takst 2020
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Inkl. moms
  Rør og kanaler med indvendige mål indtil 35 * 35 cm
  - første meter
  - efterfølgende påbegyndt meter. 

  57,84
  28,21

  59,09
  28,82

  73,86
  36,02
  Rør og kanaler med indvendige må over 35 * 35 cm
  - første meter
  - efterfølgende påbegyndt meter. 

  115,33
  57,84

  117,82
  59,09

  147,27
  73,86
  Brandpræventivt syn - uanset antallet af skorsten på en ejendom 
  109,35

  111,71

  139,63
  Tilmelding til ny skorsten / ildsted.
  Hver skorsten eller ildsted

  414,48

  423,39

  529,24
  Påtegning af prøvningsattest 113,71 116,15 145,19

  Taksterne er reguleret efter KL´s vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, august 2020

  Taksterne er med virkning fra 2009 tillagt 1% til dækning af omkostninger ved forbrug af sodposer. KL's vejledende takster kan i øvrigt ses på www.kl.dk. 

  Spørgsmål til skorstensfejning
  Kontakt Brand & Redning
  Telefon: 96 28 11 12
  E-mail: post@brmv.dk

  Til brug ved opgørelse af den endelige spildevandsafgift skal du aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen til Ikast-Brande Kommune.

  Der er lukket for flere indberetninger i denne omgang. 
  Har du spørgsmål, kontakt Ejendomsskat