Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat.

Rødt hus på en bakketop

Indhold

  Ejendomsskat og ejendomsværdiskat bliver ofte forvekslet med hinanden. Forskellen ligger i, at ejendomsskat er en afgift, der betales på grundlag af grundens værdi, mens ejendomsværdiskat er en afgift der betales på grundlag af den offentlige ejendomsværdi (den offentlig vurdering).

  Ejendomsskat kaldes også for grundskyld. Det er en skat på din grund, som du som boligejer skal betale til kommunen.
  Ved du, at du kan finde en kopi af din ejendomsskattebillet på www.borger.dk.

  Ejendomsskatterne i 2023 forfalder til betaling: 

  Ejendomsskatterne i 2023 forfalder til betaling:  
  1. rate
  : 1. marts 2023 - sidste rettidige indbetaling den 6. marts 2023
  2. rate: 1. august 2023 - sidste rettidige indbetaling den 7. august 2023 

  Se mere under betaling af ejendomsskat 

  Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et girokort

  Rater
  I Ikast-Brande Kommune betales ejendomsskatten over to rater, med forfald den 1. marts  og 1. august.

  Ejendomsskatterne i 2023 forfalder til betaling:  
  1. rate
  : 1. marts 2023 - sidste rettidige indbetaling den 6. marts 2023
  2. rate: 1. august 2023 - sidste rettidige indbetaling den 7. august 2023

  Ikke tilmeldt PBS
  Hvis din ejendomsskat ikke er tilmeldt PBS, vil du modtage et girokort til betaling af 1. rate, når ejendomsskattebilletten sendes ud i februar måned. Girokort til betaling af 2. rate sender vi primo juli.

  Tilmeldt PBS
  Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt PBS vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort."

  Er dit girokort blevet væk
  Hvis dit girokort er blevet væk, kan du indbetale ejendomsskatten via Bankoverførsel til vores konto: Danske Bank reg.nr. 3333, kontonr. 3406203468.
  Husk at oplyse adressen på ejendommen ved indbetaling, så vi kan se det er dig der har betalt.

  Hvis du vil tilmeldes PBS, så brug de oplysninger der står på dit girokort.

  Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv af sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et girokort.

  Ved betaling efter forfaldsdato
  Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil betalingen sker.

  Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 250,00. Betales ejendomsskatten ikke efter 2. rykkerskrivelse vil restancen blive søgt inddrevet ved udlæg med henblik på iværksættelse af tvangsauktion af den faste ejendom.

  Hvis ikke renter og gebyr bliver betalt sammen med ejendomsskatten, bliver de overført til ejendomsskattebilletten næste år.

  Hvordan modtager du din ejendomsskattebillet?
  Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse vil hovedejeren af en ejendom modtage en original ejendomsskattebillet med betalingsinformation. Øvrige ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten. Er der administrator på ejendommen sendes den originale ejendomsskattebillet med betalingsinformation til administratoren og alle ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

  Lån til betaling af ejendomsskat
  Som boligejer kan du låne til grundskyld, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.
  Læs mere under Lån til betaling af ejendomsskat

  Se din opgørelse for dagrenovation og statsafgifter (vand) 
  Klik herefter på regningsdetaljer under "information til dig"

  HUSK
  Ejer(ne) af ejendommen(e) har adgang til opgørelsen med Nem-id. 

  Ejendomsmægler, administrator og lignende skal have oplysninger af sælger eller køber.

  Som ejer af en ejendom, betaler du ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, hvor din ejendom er beliggende.

  Ejendomsskatten bliver beregnet ud fra ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag for forbedringer.

  Det er SKAT, der fastsætter grundværdien. Den enkelte kommune fastsætter grundskyldspromillen og opkræver ejendomsskatten.

  Sammen med ejendomsskatten bliver der opkrævet bidrag til bl.a. rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, genbrugsordning og statsafgifter vand- og spildevand.

  Ejendomsskattebilletten bliver udsendt én gang årligt i februar måned. Heraf kan du se den ejendomsskat, der skal betales. I Ikast-Brande Kommune bliver ejendomsskatten opkrævet to gange om året. Raterne forfalder den 1. marts og den 1. august.

  Når en ejendom er solgt, får Ikast-Brande Kommune automatisk en besked om ejerskifte, når ejerskiftet er tinglyst. Hvis du som sælger er tilmeldt PBS, bliver opkrævningen automatisk afmeldt PBS, når ejerskiftet er registreret.

  Ved køb af ejendom vil du som køber modtage et girokort fra kommunen til betaling af den efterfølgende rate. Hvis du vil tilmeldes PBS, står oplysningerne på girokortet.

  Opkrævning af ejendomsskat og afgifter følger ejendommen. Da ejendomsskattebilletten kun bliver udsendt én gang årligt, skal sælger og køber selv ordne en evt. refusion af ejendomsskatter, hvis ejendommen bliver solgt i løbet af året.

  Læs mere under punktet - betaling af ejendomsskat

  Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat.

  Ejendomsværdien anvendes til beregning af din ejendomsværdiskat, som opkræves af SKAT sammen med personskatten og grundværdien anvendes til beregningen af din ejendomsskat, som opkræves af kommunen.

  Alle vurderinger foretages af SKAT.

  Har du spørgsmål til, eller klager over din ejendoms- eller grundværdi skal du kontakte SKAT på www.vurdst.dk eller på tlf. nr. 72 22 16 16.

  Her på siden kan du blandt andet se informationer om grundskyld, afgifter og bidrag.

  Grundskyld
  Grundskyld er den skat, der skal betales af ejendommens grundværdi.

  Følgende promiller opkræves i Ikast-Brande Kommune for 2023:
  Grundskyld: 20,35 ‰
  Landbrug: 5,55 ‰
  Dækningsafgift - forskelsværdi offentlige ejendomme: 5,0 ‰
  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi: 10,175 ‰

  Takster for vandafledningsbidrag, kloaktilslutningsbidrag, tømningsordning for bundfældningstanke og særbidrag for særligt forurenet spildevand kan ses på
  www.ikast-brandespildevand.dk

  Dagrenovation
  Taksten er pålagt alle boligenheder/erhvervsenheder, som er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Taksten dækker udgifterne til indsamling og behandling af dagrenovation. Læs mere om afregning på: Affald og Genbrug.

  Genbrugsordninger

  Taksten er pålagt alle boligenheder, og dækker udgifterne til drift af genbrugspladser, miljøøer, farlig affald med mere. Gebyret dækker ikke erhvervsaffald, som afregnes særskilt. Læs mere om affald på: Affald og Genbrug.

  Spildevandsafgift til staten

  Lovbestemt afgift, som er pålagt de ejendomme, som udleder spildevand uden for kloakeret område. Afgiften er variabel og afhænger af hvor godt spildevandet renses.
   
  Vandafgift til staten
  Lovbestemt afgift som er pålagt ejendomme med private brønde og boringer.
   
  Rottebekæmpelse
  Afgiften betales af alle grundejere uanset om der er tegnet en privat ordning.
  Observation af rotter eller mistanke om rotter skal anmeldes via kommunens hjemmeside: Anmeld rotter.

  Er der spørgsmål til rottebekæmpelsen kan kommunen kontaktes på 9960 3359 mandag - torsdag fra 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 13:00
   
  Skorstensfejer
  Spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorsten, rettes til din skorstensfejer.

  Postdistrikt 7330, 7430, 7441,7442
  Skorstensfejermester Keld Pletbjerg
  mobil 4061 5647, mail: ikast-brande@skorstensfejeren.dk 

  Postdistrikt 7361, 8765, 8766

  Skorstensfejermester Erik Christiansen
  mobil nr. 2032 1105, mail: give@skorstensfejeren.dk 

  Hvis du er boligejer, har du på visse betingelser mulighed for at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og amt - men ikke til betaling af afgifter som renovation, skorstensfejning mv. Disse afgifter skal man fortsat selv betale.

  Tryk på link: Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv. 

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
  Økonomisk Afdeling, tlf. 99 60 41 00.

  For at få lån til betaling af ejendomsskat, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser:

  • Du er fyldt 65 år
  • Du får folkepension eller førtidspension
  • Du får delpension
  • Du får efterløn

  Og så skal du i alle tilfælde opfylde disse betingelser:

  • Du eller din ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten eller tilslutningsafgiften skal betales
  • Den ejendom, du søger lånet til, skal indeholde en beboelse, som du / din husstand bor i 
  • Der skal være friværdi i boligen

  Hvis der er flere beboelseslejligheder i ejendommen, eller hvis der er erhvervslejemål i ejendommen, kan du kun få lån til den andel af udgifterne, som svarer til, hvad din beboelse er vurderet til i forhold til hele ejendommen (med udgangspunkt i den offentlige vurdering).

  Kommunen skal have tinglyst pant i ejendommen som sikkerhed for lånet. Pantet skal sammen med de øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste offentlige vurdering.

  Ved bevilling af lån til betaling af ejendomsskat, skal kommunen betale afgiften ved tinglysning af pantebrevet.

  Lånet indfries hvis:

  • Ejendommen eller en del af ejendommen skifter ejer
  • Ejeren dør

   

  Afgift for ledningsført vand Takst 2022 Takst 2023  
  Helårsbolig uden måler - 170 m3 (kr./m3) 7,96 7,96 Momsfrit 
  Anden bolig uden måler - 70 m3 (kr./m3) 7,96 7,96 Momsfrit 
  Ejendom med måler
  - faktisk forbrug (kr./m3)
  7,96 7,96 Momsfrit 

  Afgiften reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 171 af 25. februar 2020, med seneste ændringer

   

  Spildevandsafgift til staten Takst 2022 Takst 2023  
  Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m3) 0,79 0,79 Momsfrit   
  Mekanisk biologisk rensning (kr./m3)) 0,95-2,53  0,95-2,53 Momsfrit
  Samletank for toiletvand (kr./m3) 2,22  2,22 Momsfrit
  Andre (kr./m3) 6,01  6,01 Momsfrit

  Afgifterne reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 478 af 14. april 2020, med seneste ændringer.

  Tryk på link og se takster for skorstensfejer og scroll ned til Skorsten, oliefyr og takster

  Til brug ved opgørelse af den endelige spildevandsafgift skal du aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen til Ikast-Brande Kommune.

  Klik på den sorte selvbetjeningsknap for at komme til indberetningsformularen.

  Der er åbent for indberetning af 2022-aflæsningen

  Har du spørgsmål, kontakt Ejendomsskat

  Information til Årsopgørelsen vedr. den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld. 
  I den midlertidige indefrysningsordning bliver stigningen i grundskylden indefrosset, med mindre man har fravalgt ordningen.

  Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter.

  Du har fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig eller framelder dig ordningen.

  Dit samlede indefrosne grundskyldsbeløb fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld 2022.

  Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du f.eks. sælger din ejendom. Når du skal betale det indefrosne beløb, sender din kommune dig en opgørelse og en opkrævning. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende det indefrosne beløb.
  Læs mere på SKAT´s hjemmeside

  Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk. 
  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er nu frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning.

  Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale dit samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

  Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit MitID. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

  Hvis du ikke har MitID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.
  Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter.

  Link til www.borger.dk.