Gå til hovedindhold

Bjerregårdvej 1, 7361 Ejstrupholm - Afgørelse om miljøtilladelse af kvægbruget

Projektet omhandler en delvis lovliggørelse af husdyrholdet, samt en udvidelse af ejendommens produktionsareal.

10. jun. 2024
Ikon landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Bjerregårdvej 1, 7361 Ejstrupholm. Projektet omhandler en delvis lovliggørelse af husdyrholdet, samt en udvidelse af ejendommens produktionsareal. Ansøger ønsker at udvide sit produktionsareal til 2.294 m2, hvilket er en udvidelse på 389 m2 i forhold til det nuværende  produktionsareal på 1.905 m2. Der er tale om, at udvide dybstrøelses arealer i de eksisterende bygninger. Derudover etableres der en ny møddingsplads på 150 m2 og der opstilles en ny fodersilo. Der er  kvægproduktion på ejendommen.

  Der er søgt om en miljøtilladelse efter ”flexmodellen”, for at opnå en mere fleksibel produktion af husdyrbruget, så antallet og sammensætningen af kvæg frit kan ændres inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne. En sådan fleksibilitet er ikke mulig i forhold til husdyrbrugets nuværende tilladelse.

  Ud over det ansøgte oplyser ansøger, at han gerne på sigt vil have mulighed for, at ændre spaltestalden
  (bygning 4) til dybstrøelse. Dybstrøelse har en mindre ammoniakemission end spaltestalden, og samme lugtemission, hvorfor det ikke miljømæssigt betyder noget, hvis stalden bruges til dybstrøelse i stedet for som ædeplads med spalter. På baggrund af ovennævnte accepterer Ikast-Brande Kommune, at ansøger frit kan vælge dybstrøelse i stald 4 i stedet for ædeplads med spalter. 

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives
  senest mandag den 8. juli 2024.

  Link til afgørelsen med klagevejledning.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres på tlf.nr.: 99 60 33 76 eller mail: lipaa@ikast-brande.dk.