Skip to main content

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan nr. 276 for Teknisk anlæg, Vindmøller, Ulkær Mose

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Forslag til tillæg nr. 41 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 276 - Teknisk anlæg, Vindmøller, Ulkær Mose

Den 09. november 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 18. november 2020.

Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan nr. 276 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 18. november 2020 til 20. januar 2020. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

Ikast-Brande Kommune inviterer til borgermøde om planlægningen torsdag den 10. december 2020 kl. 18.30 - 20.30 i Bording Hallen, Klochsvej 25 - 7441 Bording.

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 41 er at ændre afgrænsningen af kommuneplanrammen for et teknisk anlæg ved Ulkær Mose. Der er i den eksisterende kommuneplanramme mulighed for at opstille 11 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, men det konkrete vindmølleprojekt, med tilhørende adgangsveje, kan ikke rummes inden for rammens afgrænsning. Derfor tilpasses afgrænsningen af rammeområdet til det konkrete projekt, hvilket medfører en mindre udvidelse mod syd og nord og en kraftig indskrænkning mod øst og vest. Før møllerne kan blive etableret, skal der nedtages 11 eksisterende, ældre møller i nærområdet. Det er fastlagt som en bestemmelse i rammeområdet. Bestemmelsen har også tidligere været gældende for rammeområdet.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med Lokalplan nr. 276 er at sikre, at vindmølleprojektet etableres, så påvirkningen fra vindmøllerne bliver til mindst mulig gene for omgivelserne, såvel for naboer som for den omgivende natur. Derfor fastlægger lokalplanen placeringen af møller og transformatorstation samt adgangsveje. Møllerne placeres med en indbyrdes afstand på ca. 340 meter, bortset fra de sydligste møller, hvor mølle 1 og 2 skal have en kortere indbyrdes afstand (326 meter) for ikke at påvirke et nærliggende §3-område. Dermed bliver afstanden lidt længere til den næste mølle (356 meter). Det er indarbejdet i visualiseringerne og vurderes ikke at have en visuel betydning.


Miljøvurdering og Miljøkonsekvensvurdering

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de skal miljøvurderes. Planændringerne vurderes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor i forbindelse med planforslagene udarbejdet en miljørapport, som belyser planernes påvirkning af miljøet.

Etableringen af vindmøller ved Ulkær Mose vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og følgende emner: klima, befolkning og sundhed, landskabs- og kulturmiljøer, flora og fauna samt grundvand og drikkevand indgår i miljøvurderingen efter scoopingen. Miljøvurderingen er sammenfattet i en miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan nr. 276.

Derudover er det udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete vindmølleprojekt. Miljøkonsekvensvurderingen er sammenfattet i en miljøkonsekvensrapport og en visualiseringsrapport. Rapporterne belyser projektets konkrete påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Du kan finde miljørapporterne og visualiseringsrapporten som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Du kan også påklage miljørapporternes indhold. Se herunder, hvordan du kan klage.

Retsvirkninger og klagevejledning

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.
Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages.

Hvis du ønsker at klage over miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete vindmølleprojekt, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål, jf. § 49 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her

Indsend et høringssvar

Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 20. januar 2020.

HUSK, at oplyse dit navn og adresse.