Skip to main content

Forslag til kommuneplantillæg nr. 45 og lokalplan nr. 396 for et centerområde, Østre Allé, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Forslag til tillæg nr. 45 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 396 - Centerområde, Østre Allé, Brande

Den 09. november 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 18. november 2020.

Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 45 og lokalplan nr. 396 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 18. november 2020 til 06. januar 2020. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 45 er at ændre plangrundlaget for et område ved Østre Allé i Brande. Ændringer skal gøre det muligt, at udvide lokalcenterområdet syd for planområdet, hvor fakta ligger, så det nye butiksområde bliver en del af dette område. Dermed ændres der også i Brandes detailhandelsstruktur. Desuden øges det tilladte maksimale bruttoetageareal til dagligvarebutikker i området fra maks. 1.000 m2 til maks. 3.000 m2. Og det tilladte maksimale butiksareal for den enkelte butik øges fra maks. 1.000 m2 til maks. 1.200 m2.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med Lokalplan nr. 396 er at udlægge området mellem Østre Allé og N. J. Fjords Allé til centerområde med mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 inklusiv personalefaciliteter. Vejadgang skal ske fra N.J. Fjords allé for såvel personbiler, som for lastbiler til vareindlevering. Der skal etableres min. 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal. Desuden skal der etableres mindst en parkeringsplads med ladestander. Der støjsikres mod naboområderne øst og syd for dagligvarebutikken.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. Udvidelsen af centerområdet vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Etablering af dagligvarebutikken forventes, at give øget trafik på Østre Allé samt i den vestlige ende af N.J. Fjords Allé, og vil dermed i nogen grad påvirke trafikken i rundkørslen. Trafikken forventes derfor ikke at påvirke boligerne på N.J. Fjords Allé, da adgangen til - og fra parkeringspladsen ved butikken ligger tæt på rundkørslen. Det forventes, at kunder der ankommer i bil til butikken primært vil ankomme via Østre Allé.

Adgangen til planområdet fra N.J Fjords Allé vurderes, at kunne gennemføres trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, da der anlægges fortov langs sydsiden af vejen. Der skal desuden gennemføres en trafiksikkerhedsvurdering i forbindelse med godkendelse af det konkrete vejprojekt.

Det vurderes, at nedrivning af seks boliger kan gennemføres uden store gener for boligområdet. Den ændrede anvendelse i planområdet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af grundvand, spildevand og naboer, da området allerede har været udnyttet til bebyggelse.

Det vurderes som positivt, at området tilføres en ny dagligvarebutik, der placeres i gå afstand, tæt på de eksisterende boliger i nærområdet, og det vurderes, at det er bæredygtigt, at der bliver mulighed for adgang til et større udvalg af dagligvarer i lokalområdet, da man undgår mere kørsel i midtbyen.

Lokalplanens ændringer i området til dagligvarebutik forventes derfor samlet set ikke at belaste miljøet markant mere end den nuværende anvendelse til seks åben-lav boliger. Ud fra en samlet vurdering af lokalplanen for et centerområde og de påvirkninger en realisering af lokalplanen vil få på miljøet, vurderes det, at forslaget til lokalplan nr. 396 ikke skal miljøvurderes.

Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknisk Område.

Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Se herunder, hvordan du kan klage.

Retsvirkninger og klagevejledning

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.
Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her

Indsend et høringssvar

Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 06. januar 2020.

HUSK, at oplyse dit navn og adresse.