Skip to main content

Afgørelse om miljøtilladelse af husdyrbruget på Nørhovedvej 14, 8766 Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter 16 b i Husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Nørhovedvej 14, 8766 Nørre Snede.

Ejendommen drives økologisk med ammekvæg, størstedelen af kvæget benyttes til naturpleje ved afgræsning. Projektet omhandler en udvidelse af ammekvægproduktionen og om opførelse af nye staldbygninger og en staklade til halm og hø. Kvæget er hovedsaligt af racen Hereford, der kan tåle at gå ude det meste af året. Derfor er det planlagte staldbyggeri to læskure, hvor kvæget frit kan gå ud og ind. Dertil kommer et læskur til heste.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest onsdag den 16. december 2020.

Følgende kan klage: 
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrbrugloven, klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk . Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk .

Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

En kopi af afgørelsen kan rekvireres hos Landbrug og Landzone - Morten Petersen

Link til afgørelsen.