Trekanten 2, 7441 Bording - Afgørelse om miljøtilladelse af svinebruget

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Trekanten 2, 7441 Bording.

09. okt 2020

Ansøger ønsker i forbindelse med sin produktion af økologiske frilandsgrise at inddrage 300 m2 af en eksisterende lade til produktionsareal. Produktionsarealet skal bruges som løbeafdeling til søerne; når smågrisene skal fravænnes, flyttes søerne ind i ladebygningen, hvor de går i ca. 7 dage til de er løbet. Dog er der i ansøgningen søgt om en flexgruppe, hvilket vil sige der er taget udgangspunkt i et ”worst case scenarie” i forhold til ammoniak og lugt, og således kan produktionsarealet – hvis det skulle blive nødvendigt – indhuse andre grise end søerne.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest fredag den 6. november 2020.

Følgende kan klage:
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrbrugloven, klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande
Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til
nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. 

De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.
Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Kontakt Lis Paakjær for en kopi af afgørelsen.
Link til afgørelse