Gå til hovedindhold

Brande Vandværk, Blichersvej 26 – Tilladelse til at indvinde grundvand til drikkevand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 1.100.000 m3 grundvand/år til almen vandforsyning fra boring DGU-nr. 104.1510, 104.1511, 104.1512 og 104.1689, på Blichersvej 26, 7330 Brande.

 • Læs op

Indhold

  Tilladelsen er offentliggjort den 24. februar 2021 og er givet efter § 20 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 1450 af 05-10-2020).

  Link til tilladelsen 

  Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

  Klagemuligheder
  Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

  Klage over screeningsafgørelsen
  Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1157 af 01-07-2020), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

  Klage over tilladelsen
  Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 1450 af 05-10-2020).

  Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan se en klagevejledning i tilladelsen.

  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse.