Gå til hovedindhold

Forslag til kommuneplantillæg 42 og lokalplan 314 for et teknisk anlæg, vindmøller, Blåhøj Øst

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til tillæg nr. 42 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 314 - Teknisk anlæg, Vindmøller, Blåhøj Øst, Det åbne land

  Den 01. februar 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 10. februar 2021.

  Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplan nr. 397 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 10. februar 2021 til 24. juni 2021.  Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Der afholdes borgermøde om planlægningen torsdag den 17. juni kl. 18.30 i Blåhøj Hallen/Blåhøj Multihus, Blåhøj Skolevej 1, 7330 Brande

  HUSK! Du skal kunne fremvise gyldigt Coronapas ved deltagelse i mødet, og du skal bære mundbind, når du ikke sidder ned.

  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 42 er, at fastlægge afgrænsningen af kommuneplanrammen for et teknisk anlæg i et område øst for Blåhøj. Der er ikke et eksisterende plangrundlag i området, afgrænsningen af planområdet tilpasses derfor det konkrete vindmølleprojekt. Samtidig fastlægges den specifikke anvendelse til ”vindmølleanlæg”. Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med Lokalplan nr. 397 er, at sikre, at vindmølleprojektet etableres, så påvirkningen fra vindmøllerne bliver til mindst mulig gene for omgivelserne, såvel for naboer som for den omgivende natur. Derfor fastlægger lokalplanen den maksimalt tilladte højde på møllerne, placeringen af møllerne og tilhørende transformatorer samt adgangsveje.

  Møllerne placeres med en indbyrdes afstand på ca. 495 m i et ligesidet tre-kantmønster. Denne opstilling i et trekantmønster er i overensstemmelse med de retningslinjer i kommuneplanen, der beskriver, at vindmøller skal opstilles i et letopfatteligt mønster, i grupper bestående af minimum 3 møller og med ens indbyrdes afstande.

  Indsend et høringssvar

  Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planerne til:
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 24. juni 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Miljøvurdering

  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de skal miljøvurderes. Planændringerne vurderes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

  Der er derfor i forbindelse med planforslagene udarbejdet en miljørapport, som belyser planernes påvirkning af miljøet. Miljørapporten fremlægges sammen med planforslagene. Du kan finde miljørapporten som en pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Du kan klage over retlige spørgsmål til Planklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Miljøkonsekvensvurdering

  Det er vurderet, at det konkrete vindmølleprojekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, derfor har bygherren, jævnfør miljøvurderingsloven, fremlagt en miljøkonsekvensvurdering af påvirkningerne. Miljøkonsekvensvurderingen indgår i en miljøkonsekvensrapport med tilhørende visualiseringsrapport, som belyser planernes påvirkning af miljøet. Du kan finde miljøkonsekvensrapporten nederst på siden.

  Miljøkonsekvensrapporten skal i offentlig høring, inden bygherren kan få en tilladelse efter miljøvurderingsloven til at gå i gang med projektet.

  Hvis du ønsker at klage over miljøkonsekvensvurderingen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål. Din klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. 

  Tilladelse efter miljøvurderingslovens §25

  Efter at miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring, skal myndigheden jævnfør miljøvurderingslovens §25 afgøre, om ansøgningen om vindmølleprojektet kan imødekommes. Afgørelsen træffes på grundlag af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget.

  Jævnfør miljøvurderingslovens § 35 skal Kommunen offentliggøre et udkast til afgørelse om tilladelse efter §25 sammen med miljøkonsekvensrapporten. Høringsfristen er 8 uger fra offentliggørelsen.

  Du kan finde udkastet til afgørelsen nederst på siden.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen.

  Hvis du ønsker at klage over den miljøkonsekvensvurdering, som bygherren har udarbejdet for det konkrete vindmølleprojekt, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål, jf. § 49 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her