Gå til hovedindhold

Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og lokalplan nr. 406, Rekreativt område, Hagelskærvej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et rekreativt område ved Hagelskærvej i Ikast.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til tillæg nr. 49 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 406 – Rekreativt område, Hagelskærvej, Ikast 

  Den 22. marts 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 31. marts 2021.

  Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 49 og lokalplan nr. 406 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 31. marts 2021 til den 19. maj 2021. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 49 er, at ændre plangrundlaget for et mindre, rekreativt område ved Hagelskærvej i det nordvestlige Ikast. Kommuneplantillægget skal bl.a. give mulighed for højere byggeri på en del af de arealer, der i dag er omfattet af rammeområde nr. 1.R3.5. Der er i dag kun mulighed for at bygge i op til to etager og 10 meters højde. Denne mulighed øges til fire etager i op til 16 meters højde. Et enkelt anlæg kan opføres i op til 25 meters højde, så der bliver mulighed for at etablere en 15 meter høj udsigtsplatform oven på en 10 meter høj, kunstig bakke, der skal anvendes rekreativt. Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre et nyt byggeri til FC Midtjylland (FCM) og Friskolen Guldminen samt at give mulighed for at opføre idrætsanlægget Ikast Complete med tilhørende kunstig bakke og udsigtsplatform. Byggeriet til FCM og Guldminen er et fælles hus, som deles op til hver enkelt organisation. Byggeriet kommer til at indeholde undervisningslokaler, kontorer, styrkerum, motionsrum, streethal (som den kendes fra Hjertet) og lignende. Derudover bliver den øverste etage udført som akademiboliger til FC Midtjylland. I den sydlige del af planområdet bliver der mulighed for at udskifte de eksisterende græsbaner med nye kunstgræsbaner med tilhørende belysning.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning samt placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Indsend et høringssvar

  Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

  Du kan indsende høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Høringssvaret med bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 19. maj 2020.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Miljøvurdering

  Miljøvurdering

  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Ud fra en samlet vurdering af projektet og de eventuelle miljøpåvirkninger, som det kan medføre, når planområdet bliver udlagt til rekreativt område, vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da projektet ikke forventes at belaste miljøet væsentligt mere end den anvendelse som den nuværende lokalplan giver mulighed for.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor planforslagene bliver offentliggjort. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her