Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan nr. 367 - Boligområde, Kragelundvej, Engesvang

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde i Engesvang.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 367 - Boligområde, Kragelundvej, Engesvang

  Den 22. marts 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 31. marts 2021.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 367 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 31. marts 2021 til 12. maj 2021. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Lokalplan nr. 397 er, at tilvejebringe yderligere byggegrunde i Engesvang, hvor der er mangel på byggegrunde. Lokalplanen opdeles i 3 delområder, delområde 1 udlægges til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse), mens delområde 2 udlægges til tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse eller dobbelthuse). Delområde 3 længst mod nord, skal være et fælles, grønt naturområde, der skal ligge som en bufferzone mod det fredede område ved Bølling Sø.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Indsend et høringssvar

  Du kan finde lokalplanforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 12. maj 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Miljøvurdering

  Miljøvurdering
  Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.

  Planændringen vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Området ligger lige uden for Engesvang i et område, der i øjeblikket er dyrkede marker. Hele planområdet er allerede udlagt til boligområde i kommuneplanen. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er også truffet på baggrund af, at en væsentlighedsvurdering har vist, at det uden rimelig tvivl kan udelukkes, at lokalplanen, i sig selv, eller sammen med andre kendte planer og projekter, vil medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-arter, både i anlægsfasen og i driftsfasen. Væsentlighedsvurderingen er vedlagt som bilag til lokalplanen og kan ses nederst på siden under "Dokumenter".

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanforslaget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her