Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan nr. 377 - Boligområde, Toftevænget, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan for et nyt etageboligområde i Ikast.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 377 - Boligområde, Toftevænget, Ikast

  Den 15. november 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 24. november 2021.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 377 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 24. november 2021 til den 12. januar 2022. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Lokalplan nr. 377 er, at give mulighed for, at det tidligere erhvervsområde kan anvendes til et boligområde med ca. 90 etageboliger fordelt på 8 boligblokke med tilhørende grønne fællesarealer, fælleshus, parkering, cykelskure, regnvandsbassin og sti. Lokalplanen omfatter 63 almennyttige boliger og 27 private boliger. Bebyggelsen vejbetjenes fra både Toftevænget og Nørregade, og lokalplanen skal sikre god trafiksikkerhed fra begge til- og frakørsler. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at indbliks- og skyggegener hos de omkringliggende naboer, reduceres mest muligt. Alle primære fællesarealer i lokalplanen beplantes med et træ, som får lov at vokse sig så stort, at det opleves som signatur i de enkelte fællesarealer. Sidst skal lokalplanen sikre, at den store blodbøg i områdets nordøstlige hjørne vil blive bevaret som signatur for boligbebyggelsen.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Da kommuneplanen er under revision, er de nødvendige ændringer til kommuneplanen indarbejdet i Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som har været i offentlig høring til den 13. september 2021. Lokalplan nr. 377 kan derfor ikke blive vedtaget endeligt, før Ikast-Brande Kommuneplan 2021 – 2033 er vedtaget endeligt, hvilket forventes at ske på byrådets møde den 20. december 2021.


  Miljøvurdering

  Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.

  Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 8 etageblokke med i alt 90 lejligheder på et område, der i dag anvendes til erhverv med meget tung trafik ud og ind af området dagligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at planen ikke forventes at ville skabe trafikale problemer.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klagefristen er fire uger fra planforslagets offentliggørelsesdag. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde lokalplanforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 12. januar 2022.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning 

  Byrådets vedtagelse af planforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslaget bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her