Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan nr. 404 – Erhverv, Filskovvej Blåhøj

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for erhverv i Blåhøj.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 404 – Erhverv, Filskovvej Blåhøj

  Den 11. oktober 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 20. oktober 2021.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 404 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 20. oktober 2021 til den 08. december 2021. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Lokalplan nr. 404 er at give mulighed for, at udvide den eksisterende virksomhed Silstrup Montage med op til 3 haller til opbevaring af partivarer som fx træ, stålplader, træpiller o. lign. Lokalplanområdet må kun anvendes til ikke grundvandstruende erhverv.

  Lokalplanen skal være med til at sikre et boringsnært beskyttelsesområde nord for planområdet mod forurening, ligesom hallerne skal sikres mod opstigende grundvand, og oversvømmelse fra regnvand, så der ikke sker utilsigtet nedsivning.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Planområdet ligger i landzone. Lokalplanen har derfor bonusvirkning i henhold til planlovens § 15 stk. 4, og erstatter tilladelser, der efter planlovens § 35 stk. 1 (landzonetilladelser).

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Da kommuneplanen er under revision, er de nødvendige ændringer til kommuneplanen indarbejdet i Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som har været i offentlig høring til den 13. september 2021. Lokalplan nr. 416 kan derfor ikke vedtages endeligt før Ikast-Brande Kommuneplan 2021 – 2033 er vedtaget endeligt.

  Miljøvurdering
  Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Ud fra en samlet vurdering af planen, og de påvirkninger etablering af op til 3 haller til opbevaring vil medføre, vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes. Der er ikke fundet miljøfaktorer, som lokalplanens konkrete byggeri og anlæg forventes at ville belaste miljøet væsentlig med.

  Planområdet ligger i god afstand fra boligerne i Blåhøj. Selv om der er tale om at flytte eksisterende oplag til et andet areal, forventes realiseringen af lokalplanen at medføre færre gener for naboerne, eftersom materialerne kommer under tag.

  Lokalplanområdet ligger i indvindingsoplandet til Blåhøj St. vandværk, inden for hygiejnezone og i et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Lokalplanen sikrer, at der ikke må bygges inden for BNBO. Lokalplanen sikrer også, at eventuelle veje og parkeringsarealer inden for BNBO udføres med tæt belægning og at vejvandet bliver opsamlet, så der ikke nedsives i området.

  Grundvandet står forholdsvist terrænnært, det er derfor nødvendigt at undersøge de konkrete forhold, inden et evt. byggeprojekt sættes i gang. Undersøgelsen skal vise, om der bliver behov for grundvandssænkning i byggefasen. Det er vurderet, at bebyggelse og befæstelse inden for lokalplanområdet næppe vil have betydning for den samlede grundvandsdannelse.

  Den østlige del af lokalplanområdet har stor risiko for oversvømmelse ved skybrud. Overfladevand fra grunden må ikke give anledning til gener for naboer, og der skal tages konkrete forholdsregler, hvis det er nødvendigt. Det er en forudsætning for byggeprojektet, at der er en konkret, godkendt plan for håndtering af overfladevand, inden projektet sættes i gang.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klagefristen er fire uger fra planforslagets offentliggørelsesdag. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde lokalplanforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 08. december 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning 

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her