Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan nr. 408 - Boligområde, Grødde Huse, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for et boligområde i Brande.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 408 - Boligområde, Grødde Huse, Ikast

  Den 15. november 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 24. november 2021.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 408 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 24. november 2021 til den 12. januar 2022. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Lokalplan nr. 408 er, at fastlægge bestemmelser for et nyt boligområde ved Grødde Huse i den vestlige del af Ikast. Lokalplanen muliggør et boligprojekt, som kan rumme 37 tæt-lave boliger (rækkehuse eller dobbelthuse) og 4 åben-lave boliger (fritliggende enfamiliehuse) med vejadgang til Grødde Huse.

  De tæt-lave boliger bliver opført, så de vil have et grundareal på mindst 400 m² pr. bolig inklusiv andel af vej-, parkerings- og fællesarealer. De tæt-lave boliger vil samtidigt kunne udstykkes på individuelle grunde på mindst 250 m² eksklusiv andel af vej-, parkerings- og fællesarealer. Desuden vil der kunne opføres et fælleshus. De 4 åben-lave boliger opføres på grunde på mellem ca. 800 m² og ca. 1.100 m² i den nordligste del af boligområdet.

  Lokalplanen sikrer stiadgang mod syd til området ved Rughøj og Kokhøj, og stiadgang mod vest til Søndergårdsvej.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Da kommuneplanen er under revision, er de nødvendige ændringer til kommuneplanen indarbejdet i Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som har været i offentlig høring til den 13. september 2021. Lokalplan nr. 408 kan derfor ikke blive vedtaget endeligt, før Ikast-Brande Kommuneplan 2021 – 2033 er vedtaget endeligt, hvilket forventes at ske på byrådets møde den 20. december 2021.

  Lokalplan nr. 408 vil delvist erstatte lokalplan nr. 210, for den del af planområdet, der bliver omfattet af Lokalplan nr. 408. Lokalplan nr. 210 blev vedtaget af Ikast-Brande Kommunes Byråd den 26. januar 2009.

  Miljøvurdering
  Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.

  Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på at planen ikke forventes at ville skabe trafikale problemer, at der med lokalplanen skabes en beskyttelse af det nord-syd gående beplantningsbælte, hvor der er konstateret flagermus, at planområdet i øvrigt ikke rummer beskyttet natur eller bilag IV arter, og at bebyggelsen vil være landskabeligt ubetænkelig, idet den ligger omgivet af byområder til alle sider.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klagefristen er fire uger fra planforslagets offentliggørelsesdag. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde lokalplanforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 12. januar 2022.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning 

  Byrådets vedtagelse af planforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslaget bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her