Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan nr. 416 – Boligområde, O. Vestergaard Poulsens Allé Vest, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde i den vestlige del af Ikast.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 416 – Boligområde, O. Vestergaard Poulsens Allé Vest

  Den 11. oktober 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 20. oktober 2021.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 416 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 20. oktober 2021 til den 08. december 2021. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Lokalplan nr. 416 er, at give mulighed for, at opføre ca. 50 tæt-lave boliger i det vestlige Ikast. En del af boligerne vil blive placeret nord for O. Vestergaard-Poulsens Allé, og en del vil blive placeret syd for vejen.

  Lokalplanen skal være med til at sikre to grundvandsboringer lige øst for planområdet samt grundvandet, der står højt i området. Planområdet indeholder desuden et centralt liggende § 3 beskyttet vandhul syd for O. Vestergaard Poulsens Allé.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Planområdet ligger i landzone, og er indtil nu blevet anvendt til landbrug. Området overføres til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse.

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Da kommuneplanen er under revision, er de nødvendige ændringer til kommuneplanen indarbejdet i Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som har været i offentlig høring til den 13. september 2021. Lokalplan nr. 416 kan derfor ikke vedtages endeligt før Ikast-Brande Kommuneplan 2021 – 2033 er vedtaget endeligt.

  Miljøvurdering
  Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet.

  Lokalplanen sikrer, at tilstanden i det beskyttede jorddige langs planområdets tre grænser ikke bliver ændret. Lokalplanen sikrer, at der ved afledning af regnvand bliver taget konkrete hensyn til den §3 beskyttede sø og det beskyttede vandløb i planområdet. Regnvand skal forsinkes via regnvandsbassiner.

  Lokalplanområdet er delvist omfattet af to grundvandsboringer med omgivende beskyttelseszone (BNBO). Lokalplanen fastlægger, at det både i anlægsfasen og efterfølgende skal sikres, at risikoen for at forurene grundvandet minimeres. Der må ikke bygges inden for BNBO og vejanlæg inden for BNBO skal sikre, at vejvand opsamles. Der må ikke etableres nedsivningsanlæg i lokalplanområdet, og regnvandsbassiner skal udføres med fast bund. Der skal foreligge en dokumenteret plan for håndtering af overfladevand før igangsætning af byggeri.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klagefristen er fire uger fra planforslagets offentliggørelsesdag. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde lokalplanforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 08. december 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning 

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her