Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan nr. 420 - Boligområde, Nordlundvej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for et boligområde i Brande.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 420 - Boligområde, Nordlundvej

  Den 11. oktober 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 20. oktober 2021.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 420 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 20. oktober 2021 til den 17. november 2021. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Lokalplan nr. 420 er, at fastlægge bestemmelser for et nyt boligområde ved Nordlundvej i den vestlige del af Brande. Den nye bebyggelse bliver opdelt i åben-lave- og tæt-lave boligenklaver.

  Planområdet er en del af delområdet "Skoven" i Brande Syd-strukturplanen. Strukturplanen har en intention om, at det omgivende landskab skal give identitet til boligkvarteret. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser om, at planområdets grønne områder skal fremtræde mere naturprægede og træbeplantede end normalt i byens boligområder. Blandt andet indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de fælles grønne områder skal beplantes med lyng, vildblomster eller lignende og derfor ikke kan henligge som almindelige græsplæner.

  Lokalplanen giver mulighed for, at der centralt i planområdet kan blive etableret et aktivitetshus med tilhørende udefaciliteter, eksempelvis multibane, legeplads, træningsfaciliteter eller lignende. Mellem aktivitetshuset og det eksisterende skovområde mod sydvest skal der etableres et nord-sydgående, grønt bælte.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Da kommuneplanen er under revision, er de nødvendige ændringer til kommuneplanen indarbejdet i Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som har været i offentlig høring til den 13. september 2021. Lokalplan nr. 416 kan derfor ikke vedtages endeligt før Ikast-Brande Kommuneplan 2021 – 2033 er vedtaget endeligt.

  Lokalplan nr. 420 erstatter den tidligere lokalplan nr. 398 for det samme planområde. Lokalplan nr. 398 blev vedtaget af Ikast-Brande Kommunes Byråd den 3. maj 2021, men blev senere ophævet af Planklagenævnet.

  Miljøvurdering
  Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 100 boliger på et område, der i dag anvendes til landbrug. Området ligger umiddelbart nordvest for Brande, i forlængelse af Brande by. Områdets nærmeste naboer er boliger, rideskole og hede.

  Der er flere opmærksomhedspunkter i screeningen, som der bliver taget hånd om i lokalplanen. Ingen af disse punkter er dog udpeget som væsentlige påvirkninger. Det drejer sig hovedsageligt om håndtering af overfladevand. Overfladevandet bliver håndteret gennem en større plan, som bliver udarbejdet i forbindelse med lokalplanen.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klagefristen er fire uger fra planforslagets offentliggørelsesdag. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde lokalplanforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 17. november 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning 

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her