Skip to main content

Afgørelse om miljøgodkendelse af IE-svinebruget, Hestlundvej 6, 7441 Bording

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven i forbindelse med en ny miljøgodkendelse af husdyrbruget, Hestlundvej 6, 7441 Bording.

Indhold

  Projektet omhandler en ny miljøgodkendelse af eksisterende uændret drift til søer og polte. Godkendelsen omfatter også den tidligere godkendte – men endnu ikke realiserede – tilbygning til eksisterende løbe/drægtighedsstald. Den endnu ikke realiserede tilbygning til søer bliver dog ændret i forhold til indretningen, så forholdet mellem arealet afsat til individuel opstaldning/løsdrift ændres og der er tilføjet et nyt staldafsnit til faresøer. Produktionsarealet i tilbygningen falder derved fra 650 m2 til 509 m2. Endelig rummer den nye godkendelse en klimacontainer med et produktionsareal på 34 m2.

  Der indrettes vaskehal i eksisterende lade på fast gulv med afløb til gyllebeholder – der vaskes grisevogn og tilhørende traktor efter transport.

  Husdyrbruget søger alt i alt om et samlet produktionsareal på 5.136 m2.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives
  senest tirsdag den 2. februar 2021.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
  Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for IkastBrande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande
  Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i
  nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen,
  medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
  Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande
  Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De
  nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres på tlf.nr.: 99 60 33 76 eller mail: lipaa@ikast-brande.dk.
  Link til afgørelsen.