Gå til hovedindhold

Hyvildvej 50A, 7330 Brande - Afgørelse om tillæg til miljøtilladelse til kvægbruget

Ikast-Brande Kommune har meddelt et tillæg til miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven, i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Hyvildvej 50A, 7330 Brande.

 • Læs op

Indhold

  Ansøger har etableret et udeareal med fast gulv i forlængelse af eksisterende kostald, for at leve op til Arlas dyrevelfærdskrav til tre-hjerteordningen. Udearealet har et produktionsareal på 241 m2. Ansøger opsætter desuden en fællesboks til småkalve – 25 m2 – samt tre kalvehuse til småkalve – 147 m2. Endelig er der sket en udvidelse af det eksisterende plansiloanlæg. Der foretages ingen ændringer i de eksisterende staldbygninger.

  Endelig ønsker ansøger med dette tillæg at udnytte muligheden for at få størst mulig fleksibilitet, i forhold til antallet af kvæg, inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne.

  Der er på ejendommen en produktion af økologiske køer med opdræt, og fremadrettet vil der på husdyrbruget være et produktionsareal på 2.216 m2.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives
  senest onsdag den 29. september 2021.

  Følgende kan klage:

  Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tillægget i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres hos Lis Paakjær.

  Link afgørelsen.