Skip to main content

Kirkevej 4, 8765 Klovborg - udkast til en miljøgodkendelse af svinebruget.

Udkast til miljøgodkendelse i 30 dages høring

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse af svinebruget, Kirkevej 4, 8765 Klovborg.

  Ansøgningen omhandler en ny miljøgodkendelse efter ændret lovgivning, da der ønskes en mere fleksibel godkendelse end hvad husdyrbruget har i dag. Fremadrettet stilles der vilkår til antal m2 produktionsareal i stedet for antallet af dyr (dyreenheder), og det er dyrevelfærdskrav, der afgør, hvor mange dyr der må være i staldene (på produktionsarealet).

  Der søges om miljøgodkendelse til de eksisterende stalde, samt til en tilbygning til den eksisteren-de toklimastald. Tilbygningen har et produktionsareal på 900 m2. Der ud over fjernes fire af seks klimacontainere.

  Husdyrbruget vil fremadrettet have et samlet produktionsareal på 4.324 m2 – 640 m2 mere end i dag – hvorpå der produceres søer og smågrise.

  Link til udkast og miljøkonsekvensrapport

  Der er en frist på 30 dage til at komme med kommentarer til udkastet, før kommunen kan træffe den endelige afgørelse.