Gå til hovedindhold

Lokalplan nr. 407 for blandet bolig og erhverv, Østergade, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Østergade i Ikast.

 • Læs op

Indhold

  Lokalplan nr. 407 for blandet bolig og erhverv, Østergade, Ikast

  Den 22. marts 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplan endeligt. Planen er offentligt bekendtgjort den 31. marts 2021.

  Du kan finde lokalplanen som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Et forslag til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. december 2020 og frem til den 27. januar 2021.

  Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen som følge af den offentlige høring.

  Formålet med lokalplan nr. 407 er, at give mulighed for, at opføre et boligetagebyggeri i op til 10 etager med mulighed for erhverv i stueetagen. Lokalplanen gør det muligt at bygge højere og tættere i området, end i dag. Lokalplan 407 sikrer desuden bestemmelser og redegørelse vedrørende støj.

  Lokalplan nr. 407 er stort set identisk med den tidligere offentliggjorte lokalplan nr. 387, der blev vedtaget af byrådet i april 2020 og som blev påklaget til Planklagenævnet og efterfølgende ophævet. Lokalplan nr. 387 blev ophævet, fordi lokalplanen ikke i tilstrækkelig grad præciserede, at arealer, der er støjbelastet (f.eks. af vejtrafik) kun må udlægges til støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger), såfremt planen sikrer boligerne mod støjgener. Derfor blev der udarbejdet en ny lokalplan nr. 407, hvor kravene i forhold til støj er præciseret i redegørelse og bestemmelser.

  Desuden er der indsat opdaterede illustrationer af byggeriet og opdaterede skyggediagrammer, fordi bygherren siden vedtagelsen af den første lokalplan har ønsket byggeriet delt op i to adskilte bygninger. Opdelingen af byggeriet medfører ingen ændringer i bestemmelserne i forhold til den første lokalplan. Teknik og Miljø vurderer, at opdelingen tilfører byggeriet et lettere, arkitektonisk udtryk, da den ellers lange facade bliver opbrudt af en grøn kile til gårdmiljøet.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger for lokalplanen

  Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

  Klagevejledning

  Lokalplanen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her