Gå til hovedindhold

Midlertidig landzonetilladelse til opstilling af beboelsespavilloner, Prærievænget 2, 8766 Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opstilling af tre pavilloner af ca. 40-50 m2.

 • Læs op

Indhold

  Pavillonerne bygges sammen som et U, og skal anvendes til to beboelsesenheder, for voksne med autismespektrumforstyrrelser, et fællesrum samt et personalerum.

  Pavillonerne måler hver ca. 4 x 40 meter og er ca. 3,6 meter høje. Pavillonerne placeres under 20 meter fra ejendommens eksisterende bebyggelse, og vil være delvist skjult af afskærmende be-plantning.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives senest mandag den 4. oktober 2021.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en national-parkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 med-lemmer.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde).

  Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

  Link:
  Klik her for at se afgørelsen.