Skip to main content

O. Vestergaard-Poulsens Allé, Ikast – Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med vejforlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé, Ikast.

Indhold

  Tilladelsen er offentliggjort den 11. januar 2021 og er givet efter § 26 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

  Link til tilladelsen

  Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

  Klagevejledning
  Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

  Klage over screeningsafgørelsen
  Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 287 af 16-04-2018), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

  Klage over tilladelsen
  Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv."
  (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

  Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
  Klagefristen udløber den 8. februar 2021.