Gå til hovedindhold

Søbjergvej 83 og 83 A-B, 7441 Bording - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. fra landbrugsejendom til anvendelse til husdyrproduktion i eksisterende bygninger, Søbjergvej 83 og 83 A-B, 7441 Bording

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter udstykning af matr.nr. 3z Stubkær By, Bording, fra landbrugsejendommen Søbjergvej 83, 7441 Bording. Matr.nr. 3z Stubkær By, Bording, (med beliggenhedsadresse Munklindevej 36, 7441 Bording) er på 4,7 ha, hvorpå der er et eksisterende produktionsanlæg til griseproduktion. Matr.nr. 3z Stubkær By, Bording, skal fortsat anvendes til husdyrproduktion i eksisterende bygninger, mens resteejendommen (matr.nr. 3n Stubkær By, Bording, (Søbjergvej 83, 7441 Bording)) fortsætter uændret som landbrugsejendom. Beboelsesbygningen ligger på resteejendommen, som opretholdes med landbrugspligt. Den nye udskilte ejendom (matr.nr. 3z Stubkær By, Bording) bliver uden landbrugspligt.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives senest tirsdag den 26. oktober 2021.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
  Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde).

  Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg
  skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

  Link til afgørelsen.