Skip to main content

Offentlig annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af fjerkræbrug, Thyregodvej 11, 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en etablering af en fjerkræproduktionen på Thyregodvej 11, 7330 Brande.

Indhold

  Projektet omfatter etableringen af en produktion af økologiske hønniker i en fritliggende stald på matr. nr. 4ad Grarup By, Brande. Projektet omfatter en staldbygning på ca. 33 meter x 156,5 meter med omkringliggende hønsegårde. Der er ansøgt om et produktionsareal på i alt 5.892 m2.

  Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er omfattet af § 16 a i husdyrbrugloven, skal indledes med en offentlig annoncering, så offentligheden og berørte myndigheder tidligt i processen bliver informeret om det ansøgte projekt. Offentligheden skal have en reel mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til det påtænkte projekt, så eventuelle forslag og bemærkninger kan inddrages i sagsbehandlingen.

  Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for den videre sagsbehandling. Eventuelle ideer, forslag og synspunkter bedes sendt pr.
  e-mail til: ajkri@ikast-brande.dk, eller med brev til
  Ikast-Brande Kommune
  Teknik og Miljø
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast
  att. Anne Jul Kristensen
  så de er kommunen i hænde senest fredag den 22. januar 2021.
  Eventuelle forslag og bemærkninger bedes mærket med sagsnummer: 09.17.19-P19-18-20.

  På baggrund af denne annoncering, kan du anmode om, at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når denne foreligger. Du vil få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet. Naboer (matrikulære naboer og naboer inden for en beregnet konsekvenszone for lugt) samt eventuelle sagsparter vil under alle omstændigheder blive orienteret, når udkastet foreligger, og vil i den forbindelse også få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet.

  Når kommunen, efter høringsperioden på 30 dage, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelse, vil godkendelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med fire ugers klagefrist. Afgørelsen bliver også offentliggjort på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA).

  Link til ansøgningsmaterialet 
  Ansøgning fra husdyrgodkendelse  
  Miljøkonsekvensrapport

  Ønsker du yderligere oplysninger om projektet, kan du kontakte miljømedarbejder
  Anne Jul Kristensen