Gå til hovedindhold

Tillæg nr. 45 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 396 for Centerområde, Østre Allé, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for et centerområde ved Østre Allé i Brande.

 • Læs op

Indhold

  Tillæg nr. 45 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 396 for Centerområde, Østre Allé, Brande

  Den 22. marts 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående kommuneplantillæg og lokalplan endeligt. Planerne er offentligt bekendtgjort den 31. marts 2021.

  Du kan finde planerne som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Forslag til planerne har været i offentlig høring i perioden fra den 18. november 2020 og frem til den 6. januar 2021.

  Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen som følge af den offentlige høring.

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 45 er, at ændre plangrundlaget for en del af et boligområde ved N. J. Fjords Allé i det centrale Brande. Ændringen skal gøre det muligt at udvide det eksisterende lokalcenter ved Østre Allé og opføre en ny dagligvarebutik på 1.200 m² inden for området. Det tilladte, maksimale bruttoetageareal til dagligvarebutikker i området øges fra max 1.000 m² til max. 3.000 m².

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med lokalplan nr. 396 er, at give mulighed for, at der kan opføres en ny dagligvarebutik på 1.200 m² i lokalplanområdet, som bliver en del af lokalcenteret. Lokalplanen skal sikre, at trafikafviklingen fra rundkørslen ved Østre Allé samt adgang til de resterende boliger på N.J. Fjords Allé sker hensigtsmæssigt.

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning samt placering og udformning af ny bebyggelse.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.

  Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

  Klagevejledning

  Planerne er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her