Gå til hovedindhold

Tillæg nr. 46 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 398 for Boligområde, Nordlundvej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

 • Læs op

Indhold

  Tillæg nr. 46 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 398 for Boligområde, Nordlundvej, Brande

  Den 03. maj 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt. Planerne er offentligt bekendtgjort den 12. maj 2021.

  Du kan finde kommuneplantillægget og lokalplanen som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Forslag til planerne har været i offentlig høring i perioden fra den 23. december 2020 til den 10. februar 2021.

  I forhold til planforslagene, der var i offentlig høring, er der kun foretaget følgende ændringer i lokalplanen:

  • Formålsbestemmelsen om, at eksisterende træer bevares, er taget ud af planen. Bestemmelsen blev formuleret forkert i planforslaget, der skulle i stedet have stået, at de udpegede, potentielle flagermustræer i den sydlige del af planområdet skulle bevares, indtil det var vurderet, om træerne var flagermustræer. Dette er i mellemtiden blevet vurderet i forbindelse med fældning af træerne og dermed er bestemmelsen ikke længere aktuel.
  • Derudover er der foretaget mindre, redaktionelle ændringer.

  Formålet med tillæg nr. 46 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at udlægge planområdet til nye boligområder med mulighed for både åben-lav- og tæt-lav boligbebyggelse. Planområdet opdeles i to rammeområder, hvor der er mulighed for henholdsvis 1 og 2 etager. Arealerne er en del af byrådets vedtagne strukturplan for udviklingen af Brande Syd.

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med lokalplan nr. 398 er at fastlægge bestemmelser for den nye bebyggelse, herunder bebyggelsesplanen, der opdeler planområdet i åben-lave- og tæt-lave boligenklaver. Lokalplanen fastlægger ligeledes bestemmelserne for planområdets grønne områder, hvor der lægges vægt på, at planområdet er en del af delområdet "Skoven" i Brande Syd-strukturplanen.

  Strukturplanen har en intention om, at det omgivende landskab skal give identitet til boligkvarteret. De grønne områder i planområdet skal derfor fremtræde mere naturprægede og træbeplantede end normalt i byens boligområder. Blandt andet indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de fælles grønne områder skal beplantes med lyng, vildblomster eller lignende og derfor ikke kan henligge som almindelige græsplæner.

  Lokalplanen giver mulighed for, at bygherre centralt i planområdet kan etablere et aktivitetshus med tilhørende udefaciliteter, eksempelvis multibane, legeplads, træningsfaciliteter eller lignende. Mellem aktivitetshuset og det eksisterende skovområde mod sydvest skal der etableres et grønt bælte.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

  Klagevejledning

  Planerne er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Byrådets afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her