Skip to main content

Tyvkærvej 29B, 7430 Ikast - afgørelse om miljøtilladelse af svinebruget

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Tyvkærvej 29B, 7430 Ikast.

Indhold

  Der sker ikke nybyggeri eller godkendelsespligtige ændringer i stalden i forbindelse med miljøtilladelsen. Der er dog opsat to brugte 12 tons fodersiloer, som er ca. 7 meter høje og lavet af hvid glasfiber i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen. Ansøger ønsker at opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til antallet af producerede grise og indgangs‐og afgangsvægt.

  Husdyrbruget har et samlet produktionsareal på 1.249 m2.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest tirsdag den 16. marts 2021.

  Følgende kan klage: 
  Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk . Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk .

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres på tlf.nr.: 99 60 33 75 eller mail: mopet@ikast-brande.dk .

  Klik her for at se afgørelsen.