Gå til hovedindhold

Kejlstrupvej 14, 7361 Ejstrupholm - Afgørelse om miljøgodkendelse af kvægbruget

. Projektet omhandler udvidelse af kvægproduktionen.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Kejlstrupvej 14, 7361 Ejstrupholm. Projektet omhandler udvidelse af kvægproduktionen. Udvidelsen omfatter en tilbygning af et nyt staldafsnit i forlængelse af den eksisterende kostald. Tilbygningen bliver ca. 60 meter lang og ca. 35 meter bred. I forbindelse med opførelsen af det nye staldafsnit, vil der blive etableret malkerobotter. Malkerobotterne skal stå for malkningen af alle  husdyrbrugets køer, hvorfor den nuværende malkestald (64 m2 i den eksisterende kostald) bliver inddraget til produktionsareal.

  Der bliver som en tilbygning til det nye staldafsnit også opført medarbejderfaciliteter og teknikrum. Ejendommens største gyllebeholder får desuden påmonteret fast teltoverdækning. Ansøger har søgt om en miljøgodkendelse efter den såkaldte ”flexmodel”, hvor der kan opnås en mere fleksibel produktion af  husdyrbruget, så antallet og sammensætningen af kvæg frit kan ændres inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne.

  Ved udvidelsen øges ejendommens samlede produktionsareal fra 1.721 m2 til 3.275 m2, hvorpå der vil være kvæg.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
  senest mandag den 23. maj 2022.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande
  Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i
  nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. 

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres hos Lis Paakjær

  Link til afgørelsen