Gå til hovedindhold

Lokalplan nr. 412 for et Erhvervsområde, E. Christensens Vej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan.

 • Læs op

Indhold

  Lokalplan nr. 412 for et Erhvervsområde, E. Christensens Vej, Ikast

  Den 20. december 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående plan endeligt. Planen er offentligt bekendtgjort den 5. januar 2022.

  Et forslag til lokalplanen var i offentlig høring fra den 22. september 2021 til den 10. november 2021.

  Du kan finde lokalplanen som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  I forhold til lokalplanforslaget, der var i offentlig høring, er der ændret på følgende punkter i den endelige lokalplan:

  • Lokalplanens § 6.4 ændres fra: ”Bygninger i delområde 2 må højst opføres i én etage, og i maximalt 8.5 meters højde.”  Til: ”Bygninger i delområde 2 skal opføres inden for et byggefelt, der er placeret parallelt med Fyrretoften, jf. kortbilag 2. I delområde 2 må der maksimalt opføres 500 m2 bebyggelse, i højst 6 meters højde og én etage”.

  • Der er på kortbilag 2 indtegnet et 14 meter bredt byggefelt langs Fyrretoften i en afstand af 3 meter fra vejen, og 5 meter fra skel mod nabo på Fyrretoften. 

  • Lokalplanens § 8.4 ændres fra: ”Hegn langs skel mod nord må etableres, som fast hegn og levende hegn i en højde af min. 1,80 meter.”  Til: ” Hegn langs skel mod nord må etableres, som fast hegn og levende hegn i en højde af min. 1,80 meter og maks. 2 meter.”
  • Der er indsat nye og større skyggediagrammer samt flere tegninger, der illustrerer det nye byggeri.


  Formålet med lokalplanen er 
  at give virksomheden AB Inventech mulighed for at bygge en ny administrationsbygning på ca. 4.000 m2 og en ny hal til opbevaring samt en parkeringsplads, hvor der eventuelt kan placeres en mindre bygning til et andet erhverv.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af bebyggelse samt parkering.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som blev vedtaget af Byrådet den 20 december 2021.

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

  Klagevejledning

  Lokalplanen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor planen bliver offentligt bekendtgjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her