Gå til hovedindhold

Lokalplan nr. 414 for Boligområde, Ilskovvej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan.

 • Læs op

Indhold

  Lokalplan nr. 414 for et boligområde ved Ilskovvej, Ikast

  Den 20. december 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående plan endeligt. Planen er offentligt bekendtgjort den 5. januar 2022.

  Et forslag til lokalplanen var i offentlig høring fra den 22. september 2021 til den 10. november 2021.

  Du kan finde lokalplanen som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  I forhold til lokalplanforslaget, der var i offentlig høring, er der ændret på følgende punkter i den endelige lokalplan:

  Som følge af en aftale med Bolig- og Planstyrelsen og med Miljøstyrelsen i forbindelse med høring af Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 er der tilføjet nye bestemmelser i den endelige lokalplan:

  • 3.5. Der skal etableres grønne fællesarealer, hvorfra der er udsyn til åen.
  • 5.8. Der skal i videst muligt omfang sikres udsyn til åen fra boligområdets veje.
  • 6.8. Bebyggelsen skal tilpasses landskabet således at etageboligerne i delområde 2 opføres som punkthuse og der sikres udsigt mellem punkthusene ud over ådalen.
  • 6.12. Der må ikke opføres bygninger på de på kortbilag 4 viste lavbundsarealer.

  Der er desuden ændret lidt i følgende bestemmelser (det nye er fremhævet med fed skrift):

  • 7.1. Facader skal udføres i teglsten (blank eller vandskuret), pudset overflade (underlaget er underordnet, bare overfladen fremstår pudset). Facaderne skal fremstå i afdæmpede farver, der er tilpasset landskabet.
  • 7.3. Tage må ikke udføres i blanke og reflekterende materialer og skal fremstå i afdæmpede farver, der er tilpasset landskabet. Glanstallet må maksimalt være 20.

  Formålet med lokalplanen er, at tilvejebringe yderligere byggegrunde i Ikast og samtidigt skabe et attraktivt boligområde med en blanding af parcelhuse, rækkehuse/dobbelthuse og etageboliger.

  Beliggenheden er tæt på naturområdet ned mod åen og tæt på Nordre Skole. Selvom området kan føles at være uden for byen, så er det tættere på Ikast centrum end de fleste andre nyere udstykninger i Ikast.

  Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde 1 kan anvendes både til åben-lav og til tæt-lav boligbebyggelse. Delområde 2 kan anvendes til etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af bebyggelse samt parkering.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, som blev vedtaget af Byrådet den 20 december 2021.

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

  Klagevejledning

  Lokalplanen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor planen bliver offentligt bekendtgjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her