Gå til hovedindhold

Remmevej 24A, 7430 Ikast - Landzonetilladelse - Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med overdækning og dobbelt carport med redskabsrum.

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af et parcelhus i mursten på i alt ca. 189 m2.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Boligen opføres i ét plan og med tag med ensidigt fald (pulttag). Ligeledes ønskes der opført en dobbelt carport med udhus, på i alt ca. 73 m2.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
  senest tirsdag den 8. februar 2022.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
  Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande
  Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i
  nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen,
  medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen.. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser
  for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tillægget i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske
  indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres hos Lis Paakjær. 
  Link til afgørelsen  og dagsorden