Gå til hovedindhold

Rugvænget 12, 7330 Brande - Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af 227 m2 bolig, 70 m2 integreret garage, 12 m2 redskabskur og 28 m2 ovedækninger – i alt 337 m2 i ét plan. Der terrænreguleres og etableres jordvarmeanlæg i forbindelse med byggeriet.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
  senest fredag den 11. februar 2022.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere
  og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande
  Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i
  nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er
  fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal
  du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser
  for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer
  andet (i særlige tilfælde).


  Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg
  skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

  Link til afgørelsen