Gå til hovedindhold

Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm - Afgørelse om miljøtilladelse af husdyrbruget

Projektet omhandler opførelse af en ny staldbygning samt fleksibilitet for mulighed for nogle svin og høns

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm. Projektet omhandler opførelse af en ny staldbygning samt fleksibilitet for mulighed for nogle svin og høns. Med ansøgningen udvides  produktionsarealet fra 245 m2 til 636 m2. Udvidelsen sker som følge af den nye stald, samt en udvidelse af produktionsarealet i den eksisterende stald, hvor der inddrages henholdsvis 29 m2 til høns og 38 m2 til ”alle dyr” (eksempelvis grise). Der søges også om ”flexmodel”, for at opnå en mere fleksibel produktion af  husdyrbruget, så antallet og sammensætningen af dyr frit kan ændres inden for rammerne af  dyrevelfærdsreglerne.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives
  senest onsdag den 6. juli 2022.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, Miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. Dog gælder der, at såfremt projektet indeholder byggeri, som ikke ligger i tilknytning til det eksisterende, må  godkendelsen/tilladelsen ikke påbegyndes udnyttet i klageperioden, og såfremt afgørelsen påklages, har klagen opsættende virkning på udnyttelsen af godkendelsen.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres hos Lis Paakjær.

  Link til afgørelsen.