Gå til hovedindhold

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 419 - Boligområde, Solskrænten, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 419 for et boligområde ved Solskrænten i Brande

 • Læs op

Indhold

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 419 - Boligområde, Solskrænten, Brande

  Den 20. juni 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 29. juni 2022.

  Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 419 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planerne i høringsperioden fra den 29. juni 2022 til den 31. august 2022. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 3 er, at ændre plangrundlaget for en mindre, ubebygget del af et boligområde mellem Herningvej og Solskrænten i det nordvestlige Brande. Ændringen skal give mulighed for at etablere tæt-lave boliger i området, der i dag kun giver mulighed for åben-lave boliger.

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med Lokalplan nr. 419 er, at give mulighed for at opføre 8 tæt-lave boliger fordelt på 4 dobbelthuse på et areal ved Solskrænten. Vejadgang skal ske fra Solskrænten. Arealet er ikke lokalplanlagt i dag. Lokalplanområdet ligger primært i landzone, kun en mindre del af området ligger i byzone. Hele lokalplanområdet skal ved lokalplanens vedtagelse overføres til byzone.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Lokalplanområdet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen til Brande Å. Lokalplanen kan ikke realiseres uden Miljøstyrelsens tilladelse til reduktion, eller uden dispensation fra Kommunen.

  Miljøvurdering
  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

  Ud fra en samlet vurdering af planlægningen og de påvirkninger, som udlægning af planområdet til 8 tæt-lave boliger med fælles­arealer og vej vil medføre, er det vurderet at planerne ikke skal miljøvurderes. Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet.

  En realisering af planerne vurderes ikke at medføre påvirkning af §3-beskyttet natur eller Bilag IV-arter, der er ikke observeret Bilag IV-arter i lokalplanområdet. Markfirben, som er en Bilag IV art vurderes, på baggrund af besigtigelser og nærområ­dets karakter, ikke at benytte planområdet som yngle- eller rastområde. Der er ikke registreret rødlistede plante- eller dyrearter i planområdet.

  Det er ligeledes vurderet, at hverken lavbundsarealer eller vådområder langs Brande Å påvirkes af planforslagene.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Retsvirkninger 

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planens endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her

  Du kan finde planforslagene nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 31. august 2022.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.