Gå til hovedindhold

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan nr. 429 - Boligområde, Toftevænget/Nørregade, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt etageboligområde i Ikast midtby

 • Læs op

Indhold

  Forslag til Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2031 og Lokalplan nr. 429 for Boligområde, Toftevænget/Nørregade, Ikast

  Den 16. maj 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 25. maj 2022.

  Du kan finde forslagene til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan nr. 429 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 25. maj 2022 til 29. juni 2022. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  På sit møde den 7. marts 2022 vedtog Byrådet "Lokalplan nr. 377 - Boliger, Toftevænget, Ikast". Samtidig besluttede Byrådet at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for det samme område ved Toftevænget i det nordlige Ikast. Den nye planlægning skal muliggøre en mindre ændring i det gældende plangrundlag, da bygherre bl.a. ønsker at forhøje bebyggelsesprocenten en smule.

  Grundet en misforståelse under udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan nr. 377 blev den maksimale bebyggelsesprocent kun fastsat til 50. Ligeledes blev bebyggelsesprocenten i kommuneplanens rammebestemmelser fastsat til 50 i forbindelse med revisionen af Kommuneplan 2021-2033 i december 2021.

  Med endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 429 bliver Lokalplan nr. 377 ophævet.


  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 12 er,
  at ændre en bestemmelse i kommuneplanens rammeområde nr. 1.B3.16, som er udlagt til etageboligområde. Den fastsatte bebyggelsesprocent for rammeområdet ønskes forhøjet fra 50 til 60. De andre bestemmelser i rammeområde nr. 1.B3.16 og afgrænsningen af området fastholdes uændret.

  Kommuneplantillægget sætter rammer for lokalplanlægningen.


  Formålet med Lokalplan nr. 429 er
  primært, at forhøje den fastsatte bebyggelsesprocent for planområdet fra 50 til 60.

  Forslag til Lokalplan nr. 429 er næsten identisk med den gældende Lokalplan nr. 377, og giver mulighed for det samme etageboligprojekt på op til 63 almennyttige boliger og 27 private boliger fordelt på 8 boligblokke. De to lokalplaner adskiller sig alene ved, at i Lokalplan nr. 429 er den maksimale bebyggelsesprocent forøget fra 50 til 60, og der er givet mulighed for, at såfremt det ikke bliver nødvendigt at anlægge et regnvandsbassin i planområdet, må fælleshuset i stedet opføres i planområdets nordøstlige del, der ellers var tiltænkt regnvandsbassinet.

  Lokalplanen fastsætter i øvrigt de samme bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse, som Lokalplan nr. 377.


  Miljøvurdering

  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at planforslagene tager udgangspunkt i det samme projekt, som den gældende Lokalplan nr. 377 giver mulighed for. Der blev allerede ved miljøscreeningen af forslaget til Lokalplan 377 taget udgangspunkt i de af bygherren fremsendte visualiseringer og tegninger, som er uændrede i Lokalplan nr. 429. Den forhøjede bebyggelsesprocent ændrer således ikke på de allerede tilladte bygningshøjder eller etageantal i området.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen her på hjemmesiden. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 29. juni 2022.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.


  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her