Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 415 - Boligområde, Enkehøj Øst/Christiansminde, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan for et nyt boligområde i den sydøstlige del af Brande

 • Læs op

Indhold

  Forslag til Lokalplan nr. 415 for Boligområde, Enkehøj Øst/Christiansminde, Brande

  Den 16. maj 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslaget er offentliggjort den 25. maj 2022.

  Du kan finde forslaget til Lokalplan nr. 415 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 25. maj 2022 til 13. juli 2022. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.


  Formålet med Lokalplan nr. 429 er
  at give mulighed for, at et område øst for Enkehøj i Brande kan anvendes til både åben-lavt boligbyggeri og tæt-lavt boligbyggeri.

  Lokalplanområdet udgør en del af struktur- og helhedsplanen for ”Brande Syd”, som er en samlet, overordnet plan for udbygningen af det sydlige Brande. Lokalplanen vil give mulighed for, at der kan etableres et nyt, bynært boligområde tæt på Brande Å og banestien i det syd-østlige Brande.

  Lokalplanen vil give mulighed for et boligområde bestående af både parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Boligerne vil dels blive placeret langs en fordelingsvej nord for og parallelt med Enkehøj, dels langs nogle nord-sydgående stikveje, som giver gode muligheder for nabofællesskab på den enkelte vej. Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere et fælleshus i en grøn kile, der åbner boligområdet op mod det rekreative område nord for bebyggelsen. Der forventes maksimalt opført 67 boliger: op til 53 parcelhuse og op til 14 boliger i en tæt-lav boligbebyggelse.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.


  Miljøvurdering

  Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes. Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Ved vurderingen er der lagt særlig vægt på trafikken til- og fra boligområdet, bilag IV arter og beskyttet natur.

  Trafikpåvirkning: Det forventes, at der vil ske en stigning i trafikken på Hyvildvej og Enkehøj, når det nye lokalplanområde er fuldt etableret. På trods af at trafikken på de to veje vil stige, når det nye boligområde er etableret, forventes trafikken dog at kunne afvikles hensigtsmæssigt, da en del af den østlige side af den eksisterende vej, Enkehøj bliver udvidet. Desuden bliver broen/rørunderføringen over vandløbet forstærket. Det er samlet set vurderet, at opførelse af op til 67 nye boliger ved Christiansminde ikke vil medføre væsentlige problemer i forhold til trafikafvikling, trafikstøj og trafiksikkerhed på Enkehøj.

  Bilag IV-arter: Selve lokalplanområdet, som pt. er dyrket mark, er ved besigtigelse i juli 2021 konkret vurderet til ikke at være yngle- eller rasteområde for Bilag IV-arter, ligesom der heller ikke er fundet bilag IV-arter i området. Der bør dog ikke etableres stier inden for det beskyttede naturområde nord for planområdet, da en høj grad af færdsel vil forstyrre eventuelle oddere ved åen. Da lokalplanområdet ikke ligger helt ned til åen, vurderes boligområdet ikke i øvrigt, at medføre en forringelse af f.eks. odderens mulighed for at benytte området.

  Beskyttet natur nord for området: Det fremgår af lokalplanen, at kommende bebyggelser i lokalplanområdet ikke må påvirke §3 beskyttet natur uden for lokalplanområdet, herunder den §3 beskyttede mose og eng ved den beskyttede Brande Å. Den §3 beskyttede mose og eng skal fastholdes i deres nuværende tilstand, og må ikke benyttes til nedsivning eller forsinkelsesbassiner for overfladevand.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.


  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen her på hjemmesiden. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde lokalplanforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.


  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her