Gå til hovedindhold

Nørregade i Ikast - Nedlæggelse af vejareal

Ikast-Brande Kommune påtænker at nedlægge ca. 2100 m2 af den offentlige vej Nørregade. Arealet udgår som vejareal.

 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og Erhvervsudvalg har den 04. maj 2022 besluttet, at en del af  parkeringspladsen på den offentlige vej, Nørregade i Ikast ønskes nedlagt. Nedlæggelsen sker med henblik på et salg sammen med det grønne areal mellem Vestergade og parkeringspladsen ved Nørregade, der ligeledes er udlagt som offentlig vej.

  Ikast-Brande Kommune påtænker at nedlægge ca. 2100 m2 af den offentlige vej Nørregade. Arealet udgår som vejareal.

  Arealet der ønskes nedlagt er markeret med rødt på kortet

  Hvis du ønsker at fremsætte krav om, at det pågældende stykke af den offentlige vej skal opretholdes, eller har andre bemærkninger til den påtænkte nedlæggelse, send en mail til:
  Teknik og Miljø
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk - senest den 4. juli 2022.

  Herefter vil vi træffe endelig afgørelse om vejens nedlæggelse. 

  Lovgrundlag
  Nedlæggelse af vejarealet sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27. december 2014 og proceduren for nedlæggelsen sker jf. §§ 124-127 i lov om offentlige veje.

  Af § 15 fremgår, at kommunalbestyrelsen bestemmer hvilke veje der flyttes, nedklassificeres eller nedlægges. Proceduren for nedlæggelse er nærmere beskrevet i lovens §§ 124-127.

  Vejen skal opretholdes som vej, hvis den er eneste adgangsvej for en ejendom, og der ikke samtidigt etableres en alternativ vejadgang. Derudover skal vejen opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Dette fremgår af § 124, stk. 2.

  Planlægges vejen ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, så skal der gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav til kommunalbestyrelsen om at vejen opretholdes jf. § 124 stk.
  2. Fremsættes et sådan krav, har grundejeren ret til at anmode kommunalbestyrelsen om at indbringe spørgsmålet om vejens nedlæggelse for taksationskommissionen. Taksationskommissionen kan så vurdere om hvorvidt § 124 stk. 2 er opfyldt. Dette fremgår af lovens § 124 stk. 7.