Gå til hovedindhold

§ 19-tilladelse til etablering af ridebane, Nedergårdsvej 12, 7330 Brande.

Ikast-Brande Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, meddelt tilladelse til etablering af ridebane, Nedergårdsvej 12, 7330 Brande.

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Indhold

  19-tilladelsen udleveres i Teknik og Miljø, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast eller ved henvendelse til Birgitte Hansen.

  Klage
  Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

  Du logger påwww.borger.dk og www.virk.dk. ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes

  Eventuel klage skal være modtaget senest den 20. december 2022. Virksomheden vil modtage besked, hvis godkendelsen påklages og ellers når klagefristen er udløbet. 

  Link til tilladelsen