Gå til hovedindhold

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. 421 - Rekreativt område, golfbane i Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et rekreativt område i Ikast

Indhold

  Forslag til Tillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2031 og Lokalplan nr. 421 for Rekreativt område, golfbane, Ikast

  Den 21. november 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 30. november 2022.

  Du kan finde forslagene til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. 421 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 30. november 2022 til den 1. februar 2023. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 12 er, at ændre plangrundlaget for et område ved motorvejen i den sydøstlige del af Ikast. Med vedtagelsen af tillægget bliver kommuneplanens rammeområde nr. 1.R3.7, som er udlagt til rekreativt område, udvidet mod nordøst. Ændringen skal også gøre det muligt at opføre hotel-, wellness- og beboelsesfaciliteter samt en mindre butik (kiosk) på op til 100 m² på arealerne ved den eksisterende golfklub.

  Kommuneplantillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med Lokalplan nr. 429 er at muliggøre et større udviklingsprojekt på Ikast Golfbane. Planlægningen skal muliggøre, at golfbanen kan opføre hotel, wellness og 10 hytter, samt at en bestående bolig kan blive flyttet til ny placering. 

  Med vedtagelse af lokalplanen vil der på den eksisterende golfbane blive mulighed for at etablere:

  • Ét hotel på ca. 1.200 m² med op til 20 værelser, hotellet skal bygges sammen med det eksisterende klubhus på Remmevej 36.
  • Fire luksus spa-hytter à ca. 35 m² i den nordlige ende af golfbanen.
  • Seks hytter à 35 m² i den sydlige ende af golfbanen.
  • To nye søer på henholdsvis ca. 3.000 m² og 4.200 m². Søerne skal integreres som en del af golfbanen, og med fokus på golfudfordringer.
  • Den eksisterende bolig ved gården øst for Remmevej nedlægges. Bygningerne ved gården øst for Remmevej, som ejes af golfbanen, skal fremover udelukkende anvendes til erhvervsmæssig drift af golfbanen og rumme alle faciliteter, der vedrører vedligeholdelse af golfbanen. Herefter kan den eksisterende greenkeepergård ved klubhuset vest for Remmevej nedrives, så området kan bruges til udvidelse af parkeringspladsen ved klubhuset og hotellet.
  • Der opføres én blandet bolig- og erhvervsbygning vest for Remmevej og ca. 350 meter syd for Golfklubbens klubhus som erstatning for den nedlagte bolig øst for Remmevej. Bygningen ønskes opført i 3 plan med spa/wellness faciliteter i stueplan og med bolig/kontorfaciliteter på 1 og 2. sal. Hver etage vil blive ca. 300 m², og bygningshøjden vil blive ca. 12 meter. Der ønskes en tilhørende garage på ca. 100 m².

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

  Ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 421 bliver Lokalplan nr. 217 aflyst i sin helhed. Lokalplan nr. 217 Ikast Golfbane, Ikast blev vedtaget af Ikast-Brande Kommune den 2. marts 2009.


  Miljøvurdering

  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. 

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. 

  Ud fra en samlet vurdering af planændringer og de påvirkninger ændringerne vil medføre, vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da projektet ikke forventes at belaste miljøet væsentligt mere end den nuværende anvendelse. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at området allerede er udlagt til golfbane i lokalplan nr. 217, der også rummer de 2 af byggefelterne A og B og tillader et samlet byggeri på op til 4.000 m2. Med den nye plan sker der en udvidelse af byggemulighederne til 6.710 m2, men byggeriet holdes fortsat forholdsvis samlet.

  Der er yderligere lagt vægt på, at projektet fortsat sikrer offentlighedens adgang til området. Og det vurderes, at der ikke er konflikt med landskabs- eller naturinteresser, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af bilag IV arter og ikke vurderes at ville medføre trafikmæssige problemer.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen her på hjemmesiden. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 1. februar 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.


  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her