Gå til hovedindhold

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 423, Boligområde, Hyvildvej Vest, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt boligområde i Brande

Indhold

  Forslag til Tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2031 og Lokalplan nr. 423 for Boligområde, Hyvildvej Vest, Brande

  Den 21. november 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 30. november 2022.

  Du kan finde forslagene til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 423 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 30. november 2022 til den. 1. februar 2023. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.


  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 18 er,
  at ændre plangrundlaget for et område ved Hyvildvej i den sydlige del af Brande. Området er omfattet af rammeområde nr. 13.B1.16, som er udlagt til boligområde. Ændringen skal gøre det muligt at fjerne en rammebestemmelse om zoneforhold for et bestemt areal, der ikke længere er omfattet af rammeområdets afgrænsning. Desuden er tillæggets formål at reducere et udpeget, særligt værdifuldt landbrugsområde, så det ikke længere omfatter rammeområde nr. 13.B1.16.

  Kommuneplantillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.


  Formålet med Lokalplan nr. 429 er,
  at sikre, at planområdet kan anvendes til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 210 boliger, fordelt på henholdsvis åben-lav og tæt-lav bebyggelse. De to boligtyper placeres i hver deres klynger, men bindes sammen på tværs af fællesarealer, stier og grønne områder. Den bebyggelse, som ligger højest i terrænnet mod vest, kan opføres i op til to etager, mens bebyggelsen i det lavere terræn mod øst kun kan opføres i én etage. Dermed vil bebyggelsens skala være med til at fremhæve de naturlige landskabsformer.

  Lokalplanen fastsætter i øvrigt bestemmelser for vejadgang, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

  Lokalplanområdets nordøstlige del er i dag delvist omfattet af Lokalplan nr. 5, Ikast-Brande, Bolig- og erhvervsområde ved Hyvildvej. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 423 aflyses Lokalplan
  nr. 5 for det område, der er omfattet af Lokalplan nr. 423. 


  Miljøvurdering

  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. 

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at området allerede er udlagt til boligformål i kommuneplanen.

  Ud fra en samlet vurdering af planernes muligheder og ændringer og de påvirkninger, som anvendelsen af planområdet til åben-lav og tæt-lav boligområde vil medføre, vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da boligområdet ikke forventes at belaste miljøet væsentligt mere end den nuværende anvendelse.

  Planerne forudsætter at der på grund af de særlige jordbundsforhold, udarbejdes en regnvandshåndteringsplan, som tager højde for klimaforandringer, strømningsveje, nedsivningsforhold samt
  grundvandsstand. I områdets nordøstlige hjørne etableres et bassin i form af enten et nedsivningsbassin eller et vådt bassin til håndtering af hverdagsregn.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen her på hjemmesiden. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 1. februar 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.


  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her