Gå til hovedindhold

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 426 - Centerområde, Lysholt Alle Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et centerområde i Ikast

Indhold

  Forslag til Tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2031 og Lokalplan nr. 426 for Centerområde, Lysholt Alle, Ikast

  Den 21. november 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 30. november 2022.

  Du kan finde forslagene til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 426 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 30. november 2022 til den. 1. februar 2023. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.


  Baggrund for planerne

  En projektudvikler har anmodet Ikast-Brande Kommune om mulighed for at nedrive eksisterende erhvervsbebyggelse på hjørnet af Lysholt Alle og Jyllandsgade, og i stedet opføre en ny dagligvarebutik til ALDI på 1.200 m². Butikken flyttes fra sit eksisterende lejemål beliggende ved Eli Christensens Vej i det nordvestlige Ikast. Foruden dagligvarebutikken ønskes der mulighed for på sigt at opføre ny bebyggelse til erhvervsformål i den sydlige del af planområdet.

  Den gældende planlægning for området ved Lysholt Alle giver ikke mulighed for en dagligvarebutik. Området ligger desuden uden for detailhandelsstrukturen i kommuneplanen. Realiseringen af projektet forudsætter derfor en ændring af plangrundlaget med et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og en ny lokalplan.

  Et debatoplæg om planlægningen har været udsendt i en fordebat i to uger, fra den 18. maj til og med den 1. juni 2022.

  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 9 er, at ændre rammebestemmelserne for lokalplanområdet ved Lysholt/Jyllandsgade, så det er muligt at etablere en dagligvarebutik i et eksisterende erhvervsområde. Derudover skal tillægget revidere detailhandelsstrukturen i Ikast, så lokalplanområdet inddrages i det eksisterende centerområde ved Marienlunds Alle/Jyllandsgade.

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.


  Formålet med Lokalplan nr. 426 er,
  at gøre det muligt at nedrive en eksisterende erhvervsbebyggelse og opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2 på ejendommen Lysholt Alle 2. Lokalplanen har ligeledes til hensigt at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til erhvervsformål, syd for dagligvarebutikken.

  Lokalplanen skal være med til at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området, samt at begrænse støjgener for naboer ved varelevering mest muligt og fastsætte bestemmelse om klimasikring af området mod øgede regnmængder. Med lokalplanen værnes der om byens grønne indfaldsveje, og områdets grønne karakter langs Jyllandsgade bevares dermed. Lokalplanen fastlægger derudover en række bestemmelser for anvendelse, intern disponering i form af delområder og byggefelter, vejadgang, skiltning samt størrelsesbegrænsninger for butikker og erhverv.


  Miljøvurdering  
  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. 

  Planforslagenes mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik og udlægning af byggefelt til fremtidig erhvervsanvendelse vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Ud fra en samlet vurdering af projektet og de påvirkninger planlægningen for et nyt område til dagligvarebutik og erhverv vil medføre, vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da planforslagene ikke forventes at belaste miljøet væsentligt mere end den gældende planlægning.

  Området anses som et robust planområde uden beskyttet natur, landskabsudpegninger eller kulturhistoriske værdier, samt med nem adgang til overordnet infrastruktur. Området grænser op til Jyllandsgade, der er en større indfaldsvej til Ikast. Det forventes at trafikken bliver påvirket af lokalplanen og de andre aktiviteter i området, f.eks. ny daginstitution, hvorfor der arbejdes med et nyt signalanlæg. I screeningsafgørelsen er der endvidere lagt vægt på, at lokalplanforslaget fastsætter krav om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og at lokalplanforslaget muliggør støjafskærmning ifm. varelevering. Derudover stilles der med lokalplanen krav om lokal håndtering af regnvand, herunder også i ekstremregnssituationer, idet området er udsat ift. oversvømmelse og rummer drikkevandsinteresser.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen her på hjemmesiden. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 1. februar 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.


  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her