Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 253-1 for Centerområde, Marienlunds Alle, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan for et centerområde i Ikast

Indhold

  Forslag til Lokalplan nr. 253-1 for Centerområde, Marienlunds Alle, Ikast

  Den 21. november 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 30. november 2022.

  Du kan finde Forslag til Lokalplan nr. 253-1 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 30. november 2022 til den. 1. februar 2023. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

   

  Formålet med Lokalplan nr. 253-1 er, at nedjustere arealrammen for det samlede, tilladte bruttoetageareal til dagligvarebutikker inden for lokalområdet.

  Lokalplanforslag nr. 253-1 er en såkaldt lokalplan af mindre betydning, der skal supplere den gældende Lokalplan nr. 253 for lokalcenteret ved Marienlunds Alle. I lokalplanforslag 253-1 foretages én mindre ændring i anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan nr. 253.

  Med lokalplanforslag 253-1 nedjusteres arealrammen for det samlede bruttoetageareal til dagligvarebutikker inden for lokalplanområdet med 200 m2. Der tillades ingen nye anvendelsesmuligheder, idet lokalplansforslaget alene ændrer arealrammen i § 3.2. Alle øvrige bestemmelser i Lokalplan nr. 253 fastholdes og er fortsat gældende.

  Sammenhæng med anden planlægning
  Planændringen i lokalplanforslag nr. 253-1 skal ses i sammenhæng med en anden, igangværende planlægning i området ved Marienlunds Alle, Jyllandsgade og Lysholt Alle. Derfor er der sideløbende med lokalplanforslag nr. 253-1 udarbejdet et lokalplanforslag nr. 426 samt et forslag til et tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033.

  I lokalplanforslag nr. 426 ved Lysholt Alle bliver der givet mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.200 m² ved Lysholt Alle. Tilsammen vil de to lokalplaner nr. 253 og nr. 426 inden for det udvidede lokalcenter, give mulighed for et bruttoetageareal til butiksformål på 3.200 m2. Planloven giver dog kun mulighed for et bruttoetageareal til butiksformål i et lokalcenter på op til 3.000 m2. For at give mulighed for den nye butik ved Lysholt Allé et det nødvendigt at reducere det tilladte bruttoetageareal til butiksformål i den gældende lokalplan nr. 253 fra 2.000 m2 til 1.800 m2.

   

  Miljøvurdering
  Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes. 

  Planforslagets nedjustering af arealrammen for det samlede bruttoetageareal til dagligvarebutikker vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Teknik og Miljø har vurderet, at planlægningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet eller medføre væsentlige ændringer på omgivelserne, da der er tale om en mindre ændring i én eksisterende lokalplanbestemmelse. Det vurderes desuden, at planen ikke skal miljøvurderes, da planforslaget ikke forventes at belaste miljøet væsentligt mere end den gældende planlægning.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen her på hjemmesiden. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.


  Du kan indsende et høringssvar med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 1. februar 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.


  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af lokalplanforslagent kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen og planforslaget bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her