Gå til hovedindhold

Klochsvej 25, 7441 Bording - VVM-screeningsafgørelse vedrørende etablering af padelbaner

I forbindelse med etablering af padelbaner, Klochsvej 25, 7441 Bording, er projektet VVM-screenet, og der er truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Industri - ikonet viser en fabriksbygning - rød stregtegning

Indhold

  Link til VVM-screeningen incl bilag

  Klagevejledning 
  Det er muligt at klage over VVM-afgørelsen og/eller tilladelsen. 

  Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1157 af 01-07-2020), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

  Hvis du vil klage over VVM-afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Sådan gør du, hvis du vil klage: 
  www.naevneneshus.dk
  Under overskriften "Klageportalen" vælger du "Link via borger.dk" (som privatperson) eller "Link via virk.dk" (som virksomhed). 
  Log herefter på med NemId og følg vejledningen på skærmen. 

  Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) og 1800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får  pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

  Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der forklarer, hvorfor du skal fritages fra at bruge Klageportalen. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen. 

  Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen.

  Ansøger vil få besked, hvis andre klager over VVM-afgørelsen.